Egenreferat. Koronar bypass-kirurgi (coronary artery bypass grafting, CABG) rekommenderas till utvalda patienter med komplex kranskärlssjukdom. I Sverige opereras årligen ca 2 500 patienter. Övergående kognitiv dysfunktion är vanlig tidigt efter operationen, särskilt hos äldre patienter, men det är oklart om det också finns en ökad risk för att utveckla bestående kognitiv dysfunktion, det vill säga demens.

Syftet med studien [1] var att beskriva risken för att utveckla demens (all demens, vaskulär demens och Alzheimers sjukdom) efter koronar bypass-kirurgi i relation till kön och ålder samt till risken i normalbefolkningen. Alla patienter > 18 år som genomgick isolerad koronar bypass-kirurgi i Sverige 1992–2017 inkluderades, vilket resulterade i 111 627 patienter. En köns- och åldersmatchad grupp med 222 396 individer från normalbefolkningen fungerade som kontrollgrupp. Information om operationerna, samsjuklighet, socioekonomiska faktorer, demensutveckling och mortalitet samlades från Svenska hjärtkirurgiregistret, vilket är en del av Swedeheart, Patientregistret och SCB:s databas LISA (Longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier). Den kumulativa incidensen av demens, justerad för risken för död, samt den justerade risken för att utveckla demens beräknades för olika köns- och åldersgrupper.

Den kumulativa incidensen av all demens var högre bland patienter som genomgått kranskärlskirurgi än bland kontroller, 9,6 procent (95 procents konfidensintervall [95KI] 9,4–9,9 procent) vs 9,0 procent (95KI 8,8–9,2 procent) efter 20 år. Efter justering för ålder, kön, samsjuklighet, operationsår och socioekonomi fanns i hela materialet ingen skillnad i risken för att utveckla demens mellan patienter och kontroller (HR [hazardkvot] 0,98; 95KI 0,95–1,02). När risken beräknades i olika åldersgrupper hade patienter < 65 år och 65–74 år en ökad risk (HR 1,29; 95KI 1,17–1,42 respektive HR 1,08; 95KI 1,02–1,13). Högst var risken för kvinnor < 65 år (HR 1,64; 95KI 1,31–2,05). Patienter ≥ 75 år hade en lägre risk än normalbefolkningen (HR 0,76; 95KI 0,71–0,81).

Resultaten visar att yngre patienter som genomgått koronar bypass-kirurgi har en ökad risk över tid för att utveckla alla typer av demens jämfört med normalbefolkningen. Den ökade risken kan sannolikt förklaras av att många riskfaktorer är gemensamma för kranskärlssjukdom och demens, såsom ålder, diabetes, högt blodtryck, ansträngd socioekonomi och rökning. Den lägre incidensen av demens hos äldre patienter är svårare att förklara, men en bidragande faktor skulle kunna vara en noggrann patientselektion, där alternativa behandlingsmetoder, till exempel PCI (perkutan kranskärlsintervention) eller medicinsk behandling, väljs för äldre patienter med lindrig kognitiv dysfunktion. Oavsett orsak så är det betryggande för patienter och sjukvård att veta att den ökade risken hos äldre för tidig kognitiv dysfunktion efter operationen inte innebär en ökad risk för demens över tid.