Egenreferat. Mänsklig aktivitet har lett till tilltagande förändringar i klimatet på jorden som vi i dag inte har kontroll över. Detta har implikationer för hälsa och välbefinnande för personer i alla åldrar, men kanske särskilt barn. Trots detta faktum vet vi i dag förvånansvärt lite om på vilket sätt klimatförändringarna påverkar och kommer att påverka barns hälsa. Som svar på detta genomförde vi tillsammans med kollegor vid Umeå universitet och University of Washington en bredare litteraturgenomgång (»scoping review«) av området. Vi sammanställde 371 originalartiklar, litteraturstudier och icke-vetenskapliga rapporter som relaterade klimatförändringar till förändringar i barns hälsa, publicerade under åren 2000–2019. Baserat på detta material framtogs ett nytt konceptuellt ramverk för hur klimatförändringarna påverkar barns hälsa.

Den vetenskapliga evidensen visar att klimatförändringarna påverkar barns hälsa genom direkta effekter (exempelvis ökad frekvens och duration av extremt väder) och indirekta effekter (som luftföroreningar, förändrade ekosystem och ökad utbredning av sjukdomsbärande insekter), vilket leder till en direkt ökad risk för dödlighet och sjuklighet i en rad sjukdomar. Vidare kommer klimatförändringarna till stor del att förändra barns närmiljö, vilket i sin tur kan leda till bland annat undernäring, fattigdom och minskad möjlighet till skolgång. Slutligen är det tydligt att det är de redan mest utsatta barnen, i till exempel låginkomstländer eller i särskilt utsatta geografiska regioner, som kommer att bära den största bördan av klimatförändringarna.

En av de viktigaste slutsatserna i artikeln är sammanställningen av det som saknas inom området. Det saknas till exempel välgjorda longitudinella studier kring klimatförändringar och barn, och vi hoppas att tillsammans med forskare från andra discipliner kunna ta oss an dessa forskningsfrågor med tvärvetenskapliga arbetssätt. Detta tillsammans med osäkerheten i studierna som existerar gör att det är svårt att beräkna någon exakt siffra för sambandet mellan klimatförändringar och barns hälsa, men det står klart att barn bär och kommer att fortsätta bära en oacceptabelt stor del av sjukdomsbördan från klimatförändringarna.