Egenreferat. Beslut att avstå från hjärt–lungräddning (HLR) i händelse av hjärtstopp vilar på de etiska principerna om autonomi, att göra gott, att inte skada och om rättvisa. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om livsuppehållande behandling [1] samt patientlagen (2014:821) ska vården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Om informationen inte kan lämnas till patienten ska orsaken till detta dokumenteras och såvitt möjligt i stället lämnas till närstående och inställningen dokumenteras i journalen. Vidare ska minst en annan legitimerad yrkesutövare rådfrågas, vilket tillsammans med grunden för beslutet ska dokumenteras i journalen. Tidigare mindre svenska studier har påvisat brister i processen för »ej HLR«-beslut. Vi avsåg därför att i ett större material utvärdera följsamheten till föreskrifterna utifrån den faktiska dokumentationen i journalen. Vidare avsågs att undersöka grunderna för besluten samt patientens inställning. Syftet var att förbättra beslutsprocessen rörande ställningstagande till »ej HLR« på sjukhus.

Vi inkluderade 3 583 dokument för »ej HLR«-beslut efter inläggning via akutmottagning på Karolinska universitetssjukhuset mellan 1 januari och 31 oktober 2015. Följsamheten till föreskrifterna utvärderades kvantitativt, medan grunden för besluten samt patienters och närståendes inställning analyserades kvalitativt genom innehållsanalys av 20 procent av dokumentens fritexter [2].

Vi fann att samråd med patienten varit omöjligt i 40 procent av dokumenten (1 432/3 583), i huvudsak på grund av akut eller kronisk kognitionspåverkan, och att samråd med närstående förekom i 46 procent av dessa fall (653/1 432). För resterande dokument förekom samråd med patienten i 28 procent av fallen (601/2 151). Man rådgjorde med annan legitimerad yrkesutövare i 36 procent av fallen (1 306/3 583). Totalt uppfyllde 10 procent av dokumenten föreskrifterna, Figur 1. Grund för beslutet utgjordes i huvudsak av svår kronisk sjukdom, malignitet eller multimorbiditet med eller utan akut sjukdomstillstånd. Den dominerande inställningen var att det var patientens egen önskan att inte initiera HLR i händelse av hjärtstopp.

Studien visar att följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter rörande dokumentation vid »ej HLR«-beslut var låg vid ett universitetssjukhus. Vi konkluderar att det finns ett behov av att utifrån en samlad bedömning av tidigare studier från andra svenska sjukhus ta fram en övergripande strategi för ökad följsamhet till rådande föreskrifter. Tolkningen av studiens resultat försvåras av att samråd kan ha skett utan dokumentation i journalen.