Egenreferat. Det är nu relativt välkänt att män löper en ökad risk att drabbas av ett mer allvarligt sjukdomsförlopp efter insjuknande i covid-19. Data från Svenska intensivvårdsregistret (SIR) visar att ca 70 procent av patienterna som vårdas på IVA i Sverige på grund av covid-19 är män. Mycket är ännu okänt vad gäller uppföljning av dessa patienter generellt samt eventuella skillnader mellan män och kvinnor på lång sikt.

Med hjälp av data från SIR undersökte vi sambandet mellan patientens kön och mortalitet minst 90 dagar efter inläggning på IVA för covid-19. Totalt inkluderades 2 354 patienter som vårdats på IVA i Sverige mellan 6 mars och 30 juni 2020. Patienterna följdes som längst till 22 oktober 2020, då studien avslutades.

Medianuppföljningstiden var 183 dagar, och alla patienter följdes i minst 90 dagar. Fyra patienter vårdades fortfarande på IVA vid studiens avslut. Mortaliteten vid 90 dagar var 26,49 procent (23,4 procent för kvinnor respektive 28,2 procent för män). Efter 90 dagars uppföljning fram till studiens avslut 22 oktober inträffade endast 11 ytterligare dödsfall. I en multivariabel Cox-regressionsmodell var manligt kön associerat med mortalitet (hazardkvot 1,28; 95 procents konfidensintervall 1,06–1,54) även efter justering för ålder, olika komorbiditeter, sjukdomsgrad vid inläggning på IVA (uttryckt som SAPS3, Simplified acute physiology score) samt inläggningsmånad. I en logistisk regressionsmodell av 90-dagarsmortalitet erhölls samma resultat.

I denna nationella studie med komplett 90-dagarsuppföljning av patienter inlagda på IVA på grund av covid-19 under den så kallade första vågen hade män högre mortalitet jämfört med kvinnor, även efter justering för relevanta förväxlingsfaktorer. Orsakerna till att män har ett mer dramatiskt förlopp av covid-19 jämfört med kvinnor är i detta skede av pandemin ännu inte fullständigt klarlagda.