Egenreferat. Screening av suicidrisk med enkla frågeformulär eller skattningsinstrument görs ofta på akutmottagningar, men evidensen för att det har relevans är svag, åtminstone vad gäller instrumentens förmåga till prediktion av suicid. C-SSRS Screen, en förkortad screeningversion av C-SSRS (Columbia suicide severity rating scale), har prövats kliniskt vid en av landets största psykiatriska akutmottagningar i Stockholm. Skattningen görs vid det primära ankomstsamtalet och ligger tillsammans med annan information till grund för prioritering av skyddsbehovet vid det akuta omhändertagandet. 

Undersökningen omfattade konsekutiva patienter (N = 18 694) bedömda under 1,5 års tid [1]. Alla patienter (52 procent kvinnor; medelålder 39,7 år) följdes upp i Dödsorsaksregistret. Logistisk regression och ROC-kurvor (receiver operating characteristic) användes för att bedöma relationen till risk för död i suicid och för att beräkna adekvata gränsvärden för sensitivitet/specificitet.

Både suicidal intention och suicidalt beteende var vanligt bland det stora antalet undersökta individer. Dödsönskan eller suicidtankar hade funnits den senaste månaden hos mer än hälften av alla oselekterade patienter vid akutbedömningen; 16 procent hade redan vid undersökningen gjort ett faktiskt eller avbrutet suicidförsök. 107 patienter dog i suicid under det första året av uppföljning. Optimal poänggräns (som maximerade sensitivitet/specificitet; Figur 1) för C-SSRS Screen var associerad med över fyra gånger högre odds för suicid inom en vecka (justerad oddskvot [OR] 4,7; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,5–14,8) och inom en månad (OR 4,0; 95KI 1,9–8,6). I faktiska antal hade 7 (av totalt 13) och 16 (av totalt 30) patienter som dog till följd av suicid inom en vecka respektive en månad blivit skattade med poäng på eller över gränsen. Detta betyder att man kan påvisa förhöjd risk för död i suicid inom enstaka dagar efter akutbesök vid användning av detta instrument.

Vår tolkning av dessa data är att C-SSRS Screen kan vara av värde vid triage och för att värdera patientsäkerhetsaspekter vid ankomst till psykiatrisk akutmottagning. Den kan utgöra ett underlag inför den kliniska suicidriskbedömning som sedan görs av psykiater inför omhändertagande och klinisk behandling. Den torde också kunna fylla en funktion vid screening på medicinsk akutmottagning inför ställningstagande till om det är relevant med en psykiaterkonsult. Det unika i denna studie är att utfallet utgjordes av faktiska suicid redan inom mycket kort tid efter akutbesöket.