Trots att asbest inte använts sedan mitten av 1970-talet drabbas varje år drygt 100 personer av maligna pleuramesoteliom i Sverige. De flesta är män, > 65 år och asbestexponerade som unga. Malignt pleuramesoteliom indelas i epiteloida (ca 75 procent) och non-epiteloida (ca 25 procent). De senare har ett snabbare förlopp och mycket dåligt behandlingssvar. Standardbehandling är pemetrexed + ett platinapreparat. Denna kombination leder ofta till respons eller stabil sjukdom i de epiteloida fallen, men som regel progredierar tumören igen efter några månader eller något år. Immunterapi hoppades man länge skulle kunna förbättra bilden, och nu har en större studie publicerats [1].

I 21 länder randomiserades 605 patienter till antingen standardbehandling (pemetrexed + cis- eller karboplatin) eller nivolumab + ipilimumab, en kombination som använts mot malignt melanom, njurcancer och icke-småcellig lungcancer.

Medianöverlevnaden var 18,1 månader i immunterapigruppen och 14,1 i kemoterapigruppen (P < 0,002). Ettårsöverlevnaden var 68 och 58 procent, tvåårsöverlevnaden 41 och 27 procent, också båda signifikanta. Det var i den non-epiteloida gruppen man fick de bästa resultaten (Tabell 1). Biverkningarna var olika, men lika vanliga.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt denna kombinationsbehandling vid malignt pleuramesoteliom. Här i Sverige kanske den kommer att ses som mera tveksam ur kostnad–nyttasynpunkt i den epiteloida gruppen, där medianöverlevnaden var 18,7 respektive 18,1 månader – statistiskt signifikant, men kanske inte imponerande – medan det för den non-epiteloida gruppen är en klar vinst.

En roll för immunterapi vid malignt pleuramesoteliom tycks alltså finnas, och vi kan nog hoppas på bättre kombinationer i framtiden.