Egenreferat. Sedan år 2000 har åtta förlossningsenheter stängts i Sverige. Nedstängningar av mindre förlossningsenheter har motiverats av bemanningssvårigheter, ekonomiska incitament och ökad patientsäkerhet relaterat till svårigheter att förutse högriskförlossningar som kräver akut avancerad vård vid en större förlossningsenhet. Nedstängning av förlossningsenheter innebär samtidigt att födande kan få längre restid till närmsta enhet, och därmed finns risk för andra komplikationer vid oplanerad förlossning utanför sjukhus.

I en populationsbaserad studie av 365 604 förlossningar rapporterade i Graviditetsregistret 2014–2017 undersökte vi sambandet mellan restid från hemmet till förlossningen och risken för att föda oplanerat utanför sjukhus, samt eventuella risker för barnet [1].

Med hjälp av geografisk informationssystemanalys beräknades restiden från den födandes hemadress till den förlossningsklinik där förlossningen rapporterades. I genomsnitt hade födande i Sverige ca 17 minuter till en förlossningsenhet, och mer än 80 procent nådde en förlossningsenhet inom 30 minuter.

Totalt sett födde 2 159 (6 per 1 000) kvinnor oplanerat utanför sjukhus, varav 65 procent hade mindre än 30 minuter till förlossningen och 88 procent bodde i tätort. Jämfört med 0–30 minuters restid dubblerades nästan risken för att föda oplanerat utanför sjukhus för dem med en restid på 31–60 minuter (justerad riskkvot [RR] 1,96; 95 procents konfidensintervall [95KI] 1,74–2,22) och ökade med tre gånger för dem med en restid över en timme (RR 3,19; 95KI 2,64–3,86). Det var ingen skillnad i risk om mamman hade fött barn tidigare, om barnet var fött för tidigt eller om man bodde i glesbygd eller tätort.

Före justering för förväxlingsfaktorer såsom födelseland, familjesituation och rökning fann vi att barn som fötts oplanerat utanför sjukhus hade en signifikant ökad risk för att vara dödfödda och att dö de första 28 dagarna i livet, även om det i absoluta tal var väldigt ovanligt (1–5 per 100 000 förlossningar totalt). Efter att hänsyn tagits till tidigare nämnda förväxlingsfaktorer var sambanden inte längre signifikanta.

Även om vår studie har visat att ökad restid till förlossningen ökar risken att föda oplanerat utanför sjukhus sker den stora majoriteten av dessa förlossningar i tätort där födande har mindre än 30 minuter till förlossningen. Risker för barnet kan delvis förklaras av andra faktorer än just restid. Dessa resultat bör beaktas vid planeringen av förlossningsvårdens organisation.