Egenreferat. Kontinuerlig hud mot hud-vård (kangaroo mother care, KMC) mellan barn och mor är ett av de mest effektiva sätten att förebygga neonatal mortalitet globalt sett. Den aktuella WHO-rekommendationen är därför att hud mot hud-vård ska påbörjas när ett nyfött barn med låg födelsevikt är stabilt nog. De flesta neonatala dödsfallen inträffar dock tidigt, innan barnen bedömts ha uppnått tillräcklig stabilitet. På initiativ från Karolinska institutet och med medel från Bill & Melinda Gates Foundation har WHO koordinerat en randomiserad kontrollerad studie på fem universitetssjukhus i Ghana, Indien, Malawi, Nigeria och Tanzania för att studera om hud mot hud-vård med start omedelbart efter förlossningen leder till ytterligare förbättrad överlevnad av barn med födelsevikt 1–1,8 kg [1].

3 211 barn randomiserades till standardvård (kontroll) eller till hud mot hud-vård initierad omedelbart efter förlossningen (intervention) som fortsatte kontinuerligt på nyföddhetsavdelningen där även mödrarna fick sin medicinska vård, det vill säga samvårdades med sina barn. Standardvård innebar att mödrar och barn vårdades på separata avdelningar där mödrarna kom till nyföddhetsavdelningen för matning. Så snart barnen blivit tillräckligt stabila flyttades mor–barn i båda grupperna till KMC-avdelningar. Under de första tre dygnen fick barnen i kontrollgruppen i genomsnitt 1,5 timmar hud mot hud-vård per dag jämfört med 16,9 timmar i KMC-gruppen. Mortaliteten under de första 72 timmarna var 4,6 procent i KMC-gruppen och 5,8 procent i kontrollgruppen (riskkvot [RR] 0,77; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,58–1,04; P = 0,09). Mortaliteten under de första 28 dagarna (neonatal mortalitet) var 12 procent i KMC-gruppen och 15,7 procent i kontrollgruppen (RR 0,75; 95KI 0,64–0,89; P = 0,001). Signifikant färre barn i KMC-gruppen fick låg kroppstemperatur eller drabbades av neonatal sepsis.

Omedelbar hud mot hud-vård för barn med födelsevikt 1–1,8 kg i låg- och medelinkomstländer minskade neonatal dödlighet med 25 procent jämfört med standardvård. Att färre insjuknade i sepsis var troligen en viktig bidragande faktor. Resultaten talar för att även sjuka nyfödda barn med låg födelsevikt bör vårdas tillsammans med sina mödrar (nollseparation) och att samvårdsavdelningar bör finnas överallt där nyfödda vårdas.