Avhandlingens omslag föreställande förruttnelseprocessen representerade av äpplen. Illustration: Ann-Sofie Ceciliason

Avhandling. Att fastställa tidpunkten för döden är av betydelse i en rättsmedicinsk/polisiär utredning. Metoder för detta finns, till exempel att undersöka förekomsten av insekter som kan ha koloniserat kroppen eller att analysera hur långt förruttnelseprocessen har fortgått. Majoriteten av de avlidna som påträffas har legat döda inomhus (lägenhet/hus). Dock saknas det i dag kunskap kring hur förruttnelseprocessen förlöper i vår svenska inomhusmiljö. En annan utmaning är hur man ska presentera och uttrycka osäkerheten i uppskattningen av dödstidpunkt till polis eller domstol.

Avhandlingen presenterar nya sätt att kvantifiera, analysera och bedöma resultat från förruttnade mänskliga kvarlevor med syfte att förbättra uppskattningen av dödstidpunkten. Den etablerade metoden TBS (total body score), där kroppens olika anatomiska regioner ges poäng efter hur långt förruttnelsen framskridit, testades praktiskt vid obduktion. Resultatet indikerade en måttlig till låg precision i uppskattning av dödstidpunkt. Inomhusfall som uppvisade intorkning (mumifiering) eller påtaglig vävnadsförlust på grund av riklig förekomst av insektslarver riskerade att felbedömas. En väldefinierad uppdelning av fallen (till exempel förekomst av insekter eller inte) indikerade möjlighet till förbättring av precisionen i modellen.

TBS-metoden omfattar enbart en yttre bedömning av kroppen, varför avhandlingsarbetet inriktades på att analysera huruvida histologiska förändringar hos inre organ och/eller analys av postmortalt blod skulle kunna bidra till en säkrare uppskattning av dödstidpunkt. En kvantifieringsmetod baserad på leverns förruttnelseomvandling utvecklades och validerades med gott resultat. I kombination med TBS ges en bättre bild av förruttnelsegraden och därigenom en mer användbar modell. Förekomst av bakteriell neoformation av alkoholer samt acetaldehyd i lårvensblod indikerade en högre förruttnelsehastighet, vilket kan möjliggöra ökad precision i uppskattningen av dödstidpunkten hos dessa fall.

Ett nytt sätt att tolka och analysera rättsmedicinska resultat är att använda bayesiansk statistik, som i dag används av Nationellt forensiskt centrum för att analysera teknisk bevisning som ska presenteras i domstol. Bayesiansk statistik är ett flexibelt system med möjlighet att definiera och hantera osäkerheter, avgöra hur starkt resultaten talar för eller emot olika hypoteser om tidpunkten för döden samt presentera resultat för ett specifikt rättsmedicinskt fall där antagande på gruppnivå inte är lika användbart/pålitligt.