Egenreferat. Urininkontinens är vanlig bland kvinnor och påverkar ofta livskvaliteten. Forskningsprojektet Tät.nu är inriktat på att utveckla digitala verktyg för att öka tillgången till behandling mot inkontinens. Tidigare har man visat att en app kan vara ett effektivt sätt att nå ut med behandling till kvinnor med läckage vid ansträngning.

För kvinnor med läckage i samband med trängningar (trängnings- eller blandinkontinens) rekommenderas i första hand bäckenbotten- och blåsträning samt livsstilsförändringar. Syftet med denna studie [1] var att utvärdera om det kunde gå att erbjuda även dessa stora patientgrupper digital behandling via en nyutvecklad mobilapp, Tät II.

I studien inkluderades 123 kvinnor med bland- och trängningsinkontinens minst 2 gånger/vecka, efter att ha genomgått screening via hemsidan för att utesluta alarmsymtom. Diagnosen säkerställdes via en telefonintervju.

Kvinnorna lottades till att få antingen Tät II-appen eller en app med endast korta informationsavsnitt. Tät II-appen innehåller ett bäckenbottenträningsprogram, ett blåsträningsprogram, psykologisk självhjälp och livsstilsråd. Skräddarsydda råd, baserade på deltagarens enkätsvar, vägleder användaren i appen. Tät II innehåller också påminnelser, uppmuntrande återkoppling och träningsstatistik.

Efter 15 veckors behandling följdes båda grupperna upp. Skillnaderna mellan grupperna analyserades enligt »intention to treat« med en mixad linjär regressionsmodell. Det innebar att en modell som inkluderade information från det första mättillfället för samtliga studiedeltagare, även de som inte besvarade uppföljningsenkäten, användes. Primärt utfallsmått var skillnad i symtom, mätt med den validerade självskattningsskalan ICIQ-UI SF, en skala mellan 0 och 21 poäng. Sekundära utfallsmått var livskvalitet, symtom på överaktiv blåsa, katastrofiering (hur mycket man fokuserar på negativa konsekvenser av inkontinenssymtom), upplevd förbättring, antal läckage enligt 2 dagars miktionslista och användning av inkontinensskydd.

De inkluderade kvinnorna var i snitt 58 (31–77) år. 72 procent hade blandinkontinens och 28 procent hade trängningsinkontinens. Resultaten visade att behandlingsgruppen förbättrades signifikant enligt ICIQ-UI SF jämfört med kontrollgruppen (beräknad skillnad i medelvärde –3,1 poäng; 95 procents konfidensintervall –4,8 till –1,3 ). Det fanns också signifikanta skillnader i alla sekundära utfallsmått. I behandlingsgruppen upplevde 87 procent av deltagarna förbättring, jämfört med 30 procent i kontrollgruppen.

Sammanfattningsvis var appen Tät II effektiv för behandling av bland- och trängningsinkontinens. Appbehandling kan vara ett alternativ för att nå ut med konservativ behandling till dem som drar sig för att söka vård och som ett stöd för att utföra träning som vården ordinerat.