Egenreferat. Fetma och övervikt innebär ökad risk för utveckling av såväl hjärtsjukdom som flera cancerformer. Ökande BMI är associerat med högre dödlighet i influensasjukdom och covid-19 [1]. Tidigare studier av hur BMI påverkar utfallet av bakteriella infektioner har visat divergerande resultat. Nu visar en prospektiv, populationsbaserad observationsstudie att högre BMI kan kopplas till ökad överlevnad hos patienter som vårdas på sjukhus för svåra bakteriella infektioner [2]. Studien inkluderar samtliga vuxna patienter, 2 196 individer, som vårdades för misstanke om svår bakteriell infektion på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Resultaten visar att de ökade överlevnadschanserna vid högre BMI gällde på både kort (28 dagar) och lång (1 år) sikt efter sjukhusinläggning. Skillnaderna var tydliga. I gruppen normalviktiga dog 26 procent inom ett år. Motsvarande siffror i grupperna med högre BMI var 9–17 procent. Den fördelaktiga effekten av ökande BMI kvarstod även när BMI inkluderades som kontinuerlig variabel i multivariatanalys, tillsammans med ålder och andra faktorer som visade signifikant påverkan på utfallet: för 28-dagarsdödlighet oddskvot [OR] 0,93; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,88–0,98; P = 0,009, för 1-årsdödlighet OR 0,94; 95KI 0,91–0,97; P < 0,001.

Enstaka undersökningar i begränsade patientgrupper har tidigare visat liknande resultat. De nya paradoxala fynden klargör och stärker bilden av att övervikt och fetma skyddar vid svåra bakteriella infektioner. Dock är orsakssambandet oklart. Både ökade energireserver och, i detta fall, gynnsam låggradig inflammation hos överviktiga har diskuterats som tänkbara förklaringar.

Med tanke på den ökande incidensen av fetma finns ett behov av framtida befolkningsbaserade studier av hur BMI påverkar behandlingsresultat vid olika infektioner och vilka kopplingar som kan finnas till reglering av immunförsvaret.