Att både god utbildning och hälsa är av vikt för barns utveckling är sedan länge vedertaget. I decennier har man arbetat internationellt för att nå framgång, men trots detta har vi långt kvar innan alla barn ges förutsättningarna för att både genomgå sin skolgång och överleva sina första levnadsår. Dessa två globala mål har länge varit högt på agendan, först som millennie- och nu som hållbarhetsmål, men trots sin höga prioritering internationellt har utbildningens magnitud och transgenerationella effekt på barns hälsa globalt inte tidigare kartlagts ordentligt.

I Lancet publicerades nyligen en global systematisk översikt och metaanalys av 300 artiklar som kartlägger sambandet mellan föräldrars utbildning och barns 5-årsöverlevnad. Modellerna är baserade på 186 originalartiklar kompletterade med 114 demografiska hälsoutvärderingar (DHS), som totalt innehåller data om 3 miljoner barn från 92 länder. Resultaten visar att 12 års utbildning hos modern respektive fadern är associerade med en ökning av barns 5-årsöverlevnad med 31,0 respektive 17,3 procent jämfört med förälder utan utbildning. Utbildningens effekt tycks vara dosberoende: varje år av utbildning (3,04 procent maternellt och 1,57 procent paternellt) bidrar likvärdigt till minskad barnadödlighet. Förmodligen kan detta bero på utbildningens påverkan på faktorer som föräldrars hälsolitteracitet, hälsosökande beteenden, familjestruktur samt gedigen tidig vård. I modellerna har kontrollerats för kringliggande faktorer som inkomst, och således påvisas utbildningens effekt på barns hälsa oberoende av socioekonomisk status. Vidare visas påfallande trender i litteraturen, som en dominerande mängd studier från höginkomstländer och bristen på studier av barns hälsa efter 5 års ålder – det senare resulterande i att utbildningens effekter upp till vuxen ålder inte kunde undersökas.

Författarna påpekar resultatens betydelse för utbildningssatsningar för de 750 miljoner vuxna som i dag saknar basala läs- och skrivkunskaper, och i pandemins fotspår där över 1,4 miljarder barn har blivit utan utbildning är detta högaktuellt [2]. Resultaten är, precis som författarna framhäver, evidens för att satsningar på hållbarhetsmål 4 (universell utbildning) är en viktig mekanism för att uppnå mål 3.2 (minskad barnadödlighet) och belyser värdet av multisektorellt samarbete för förverkligandet av Agenda 2030.