Egenreferat. Primär aldosteronism är den vanligaste orsaken till sekundär hypertoni. Internationellt varierar prevalensen från 4 procent hos personer med lindrig hypertoni till 20 procent hos patienter med terapiresistent hypertoni. De vanligaste orsakerna är bilateral aldosteronproducerande binjurebarkshyperplasi och unilateralt aldosteronproducerande binjurebarksadenom. Sjukdomen innebär ökad risk för kardiovaskulära komplikationer och dödlighet jämfört med individer av samma kön och ålder med essentiell hypertoni och motsvarande blodtrycksnivåer. Således är risken hos patienter med primär aldosteronism ökad med 2,5 gånger för stroke och hjärtinfarkt, 2 gånger för hjärtsvikt och 4 gånger för förmaksflimmer [1]. Samtidigt har man visat att sjukdomsspecifik behandling förbättrar hjärtfunktion och överlevnad. Det är därför av stor betydelse att identifiera patienter med primär aldosteronism.

Vi har nyligen estimerat incidensen av primär aldosteronism i Västra Götalandsregionen de senaste 30 åren [2]. I Patientregistret kunde vi identifiera 570 individer med diagnoskoden för primär aldosteronism mellan 1987 och 2016. Efter genomgång av journaler kunde vi bekräfta att 473 (83 procent) hade primär aldosteronism. Under perioden ökade incidensen successivt, från 2 personer per miljon/år mellan 1987 och 1996 till 17 personer per miljon/år mellan 2007 och 2016 (Figur 1). I takt med stigande incidens ökade även antalet unilaterala adrenalektomier för primär aldosteronism. Vid studieperiodens slut, den 31 december 2016, var prevalensen av primär aldosteronism i regionen 231 personer per miljon.

Baserat på tidigare svenska studier borde dock minst 3 500 patienter med hypertoni i Västra Götaland ha diagnosen. Våra resultat innebär därmed att primär aldosteronism fortfarande är kraftigt underdiagnostiserad. Liknande resultat har även setts i Italien och USA, där följsamhet till screening bland personer med resistent hypertoni varit undermålig. 

Eftersom det går att förebygga de kardiovaskulära komplikationerna är det viktigt att alla sjukvårdsenheter som handlägger patienter med hypertoni identifierar individer med primär aldosteronism. I det nationella vårdprogrammet för binjuretumörer rekommenderas screening av personer med ökad risk för primär aldosteronism, inklusive patienter med a) blodtryck > 150/100 mm Hg, b) bristfällig blodtryckskontroll trots tre läkemedel i adekvat dos inkluderande ett diuretikum samt c) hypertoni och samtidig hypokalemi, med eller utan diuretikabehandling. Patienter med hög aldosteron–reninkvot bör utredas vidare av endokrinolog eller specialintresserad invärtesmedicinare för bekräftelse och sedan utredning av om sjukdomen är unilateral eller bilateral. Om ensidig sjukdom påvisas kan kurativ unilateral adrenalektomi erbjudas. Patienter med bilateral sjukdom ska behandlas farmakologiskt med mineralkortikoidreceptorantagonister.