Egenreferat. Preoperativ oro är vanligt förekommande och förknippad med en ökad risk för postoperativa komplikationer och sämre utfall. I en randomiserad kontrollerad studie, nyligen publicerad i British Journal of Surgery [1], undersöktes om en intervention bestående av en mobilapplikation och stödjande samtal kan ge minskade ångestsymtom i samband med operation av bukaortaaneurysm.

I studien ingick personer som planerats för elektiv kirurgisk behandling av bukaortaaneurysm med öppen eller endovaskulär teknik. Kontrollgruppen (n = 60) erbjöds information och uppföljning enligt gängse klinisk rutin med inskrivningsbesök, utskrivningssamtal och återbesök till kärlkirurg en månad efter operationen. Interventionsgruppen (n = 60) fick tillgång till en mobilapplikation med individanpassad information om sjukdomen, egenvård och den kirurgiska behandlingen. I interventionen ingick även stödjande samtal med en kontaktsjuksköterska före operationen och vid utskrivning från sjukhuset. Deltagarna följdes upp fram till återbesöket en månad efter operationen gällande utfallsmåtten ångestsymtom, depressionssymtom och hälsorelaterad livskvalitet.

Preoperativ ångest förekom hos 20 procent av deltagarna. I behandlingsgruppen valde endast hälften (n = 30) att använda mobilapplikationen. Appanvändarna var yngre och mer högutbildade än icke-användarna och uppgav signifikant minskade ångestsymtom vid uppföljningen jämfört med kontrollgruppen (–2,00 kontra –0,54 enligt självskattningsskalan HADS-A [Hospital anxiety and depression scale – Anxiety]; P = 0,028). Inga statistiskt signifikanta skillnader sågs för utfallsmåtten depressionssymtom eller hälsorelaterad livskvalitet.

Sammanfattningsvis visar studien att det är möjligt att med en relativt liten intervention minska ångestsymtom hos patienter som opereras för bukaortaaneurysm, något som med fördel bör utforskas inom andra kirurgiska fält och med längre uppföljningstid. Studien pekar också på att acceptansen för e-hälsolösningar är fortsatt begränsad hos äldre och lågutbildade, och riktade interventioner gentemot dessa grupper är därför motiverade.