Egenreferat. På senare tid har kardiovaskulära komplikationer till covid-19 uppmärksammats. Dock är de flesta studier inom detta område små, och huvudsakligen har inneliggande patienter studerats under pandemins första våg.

I den aktuella studien undersöktes, med hjälp av data från nationella register, huruvida covid-19 är en riskfaktor för hjärtinfarkt och ischemisk stroke. Studien är baserad på samtliga konstaterade covid-19-fall i Sverige från 1 feb till 14 sep 2020, innefattande 86 742 individer. Kontrollgruppen bestod av 348 481 ålders- och könsmatchade personer. Två olika statistiska metoder användes för att beräkna risken för hjärtinfarkt och ischemisk stroke efter covid-19: en så kallad självkontrollerad fallserie (self-controlled case series) och en matchad kohortstudie. Studien är genomförd i samarbete med den brittiske statistikern Paddy Farrington, som uppfann metoden självkontrollerad fallserie.

Båda metoderna visade att risken för hjärtinfarkt och ischemisk stroke ökade 3–7-faldigt den första veckan och trefaldigt den andra veckan efter insjuknandet i covid-19. Därutöver ökade samsjuklighet (baserad på Charlsons komorbiditetsindex) risken för hjärtinfarkt eller ischemisk stroke. Studien visar också ett omvänt samband, där patienter som lagts in på sjukhus för hjärtinfarkt eller stroke hade ökad risk att få covid-19 under vårdtiden, vilket kan bero på nosokomiala infektioner.

Sammanfattningsvis visar studien att covid-19 är en oberoende riskfaktor för hjärtinfarkt och ischemisk stroke. Studien är en av de största hittills publicerade studier som undersöker risken för kardiovaskulära komplikationer efter covid-19 och omfattar hela svenska befolkningen. Resultaten indikerar att akuta kardiovaskulära komplikationer kan vara en viktig klinisk manifestation av covid-19, och de långsiktiga effekterna kan vara en utmaning för framtiden.