Egenreferat. I en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad multicenterstudie (Palliative-D) visas att korrigering av vitamin D-brist leder till minskat behov av opioider och minskad fatigue hos cancerpatienter i palliativ fas [1]. Studien genomfördes vid tre olika ASIH-enheter (avancerad sjukvård i hemmet) i Stockholm under 2017–2020, där sammanlagt 244 patienter deltog.

En tidigare studie av 39 ASIH-anslutna cancerpatienter hade visat att vitamin D-behandling resulterade i minskade opioddoser jämfört med en obehandlad kontrollgrupp [2]. I denna icke-randomiserade pilotstudie visades också att vitamin D-behandling minskade antibiotikaanvändning samt förbättrade livskvalitet mätt med ESAS (Edmonton symptom assessment scale).

I Palliative-D inkluderades vuxna patienter med cancer i palliativt skede som var anslutna till ASIH Stockholm södra, ASIH Stockholm norr eller Stockholms sjukhem och som hade 25-hydroxivitamin D-nivåer < 50 nmol/l vid baslinjen. Patienterna randomiserades till vitamin D 4 000 IE/dag eller placebo under 12 veckor och följdes avseende opioiddos (mätt som fentanyl µg/timme), antibiotikaanvändning, självskattad fatigue och livskvalitet.

I vitamin D-gruppen ökade inte behovet av långtidsverkande opioider över tid, till skillnad från i placebogruppen, där behovet ökade gradvis under studiens gång. Skillnaden mellan grupperna ökade med 0,56 µg fentanyl/timme per vecka, motsvarande 6,7 µg/timme lägre fentanyldos i vitamin D-gruppen än i kontrollgruppen efter 12 veckors behandling.

Även cancerrelaterad fatigue, skattad med ESAS, var signifikant lägre i vitamin D-gruppen efter 12 veckor. Däremot sågs ingen skillnad mellan grupperna avseende självskattad livskvalitet eller antibiotikaanvändning. Vitamin D-behandlingen gav inte upphov till biverkningar och tolererades väl.

Studiens huvudsakliga svaghet är det stora bortfallet, där endast 150 av 244 patienter kunde följas under 12 veckor. Bortfallet berodde framför allt på att patienterna dog av sin cancersjukdom under studiens gång.

Slutsatsen i studien är att korrigering av vitamin D-brist hos cancerpatienter i palliativt skede kan ha positiva effekter på opioidkänslig smärta och fatigue. Effekterna på både opioiddoser och fatigue är relativt små, men resultaten visar på helt nya samband mellan vitamin D-behandling och opioidberoende smärta, som behöver studeras vidare i framtiden.