Egenreferat. I studier som undersöker läkemedelsrelaterade sjukhusinläggningar redovisas påfallande olika resultat. I vår nyligen publicerade genomgång av litteraturen framgår att tillvägagångssättet för bedömning av kausalitet har betydelse för hur stort problemet beskrivs vara [1].

I genomgången granskades studier i en metaanalys, där prevalensen av läkemedelsrelaterade inläggningar varierade mellan 1,3 och 41 procent och genomsnittet beräknades till 15 procent [2]. Patienterna i studierna varierade avsevärt, bland annat vad gäller ålder och klinik. Av de 13 studier som hade undersökt frågan krävdes endast i 1 studie att läkemedelsbehandlingen skulle vara den troliga orsaken till inläggningen. I övriga studier räknades även fall som lika gärna kunde ha orsakats av sjukdom och/eller fall där läkemedelsrelaterade problem noterats, vilket i sig inte innebär att patienters hälsa påverkats. Ingen studie skiljde mellan inläggningar där läkemedelsbehandlingen varit huvudorsak och inläggningar där behandlingen bara varit en av flera bidragande orsaker.

I 3 av 8 studier där flera personer bedömt de enskilda patientfallen redovisades överensstämmelsen mellan bedömarna. I de studier där läkare deltog i bedömningarna varierade prevalensen av läkemedelsrelaterade inläggningar mellan 3,2 och 4,5 procent. När läkare inte deltog i bedömningarna redovisades prevalenser mellan 8,8 och 41 procent.

Värt att notera är att det i endast 2 studier fördes någon form av diskussion kring att läkemedelsbehandling även gör nytta; övriga artiklar fokuserade ensidigt på risker. Ingen av de 13 studierna redovisade några svagheter kring metod eller resultat i abstraktet, medan hela 8 studier föreslog åtgärder för att få bukt med det kvantifierade problemet.

I genomgången ges förslag på hur framtida forskning kan harmoniseras. När syftet med en studie är att beskriva ett problem i sjukvården bör fokus vara på de situationer där det finns ett troligt samband mellan läkemedel och inläggning. Vidare bör man särskilja och redovisa om läkemedelsbehandlingen bedöms vara huvudorsak till inläggningen eller en av flera bidragande orsaker. För att bedöma om ett orsakssamband föreligger behövs en medicinsk helhetssyn. Därför bör erfarna läkare delta i bedömningarna. Flera bedömare behövs, och överensstämmelsen mellan dessa bör redovisas. Dessutom behöver viktiga begränsningar med en studie framgå i abstraktet. Slutligen behöver relevanta resonemang föras kring balansen mellan nytta och risk med läkemedelsbehandling.