Egenreferat. Kliniska och befolkningsbaserade studier har rapporterat att det finns ett tydligt samband mellan astma och oro. Astmasymtom kan vara svåra att skilja från symtom på oro eller ångest, såsom andnöd eller tungandning. Även om undvikande av utlösande faktorer kan vara till hjälp för patienter med astma för att inte hamna i kritiska lägen, kan oro eller ångest skapa symtom som liknar astma, vilket orsakar undvikande av situationer som inte är farliga. Att rikta in sig på överdrivet undvikandebeteende hos astmapatienter med oro kan således vara en viktig psykologisk process som kan förbättra livskvalitet och astmakontroll. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara en effektiv behandling för olika hälsotillstånd och har flera fördelar såsom tillgänglighet, standardisering och tidseffektivitet.

Vi har initierat en utveckling av internetbaserad KBT för astmarelaterad oro hos vuxna patienter och har nyligen publicerat två studier [1, 2]. I den första fallstudien (n = 6) utvecklade och testade vi genomförbarheten av behandlingen. Huvudfokus var att minska överdrivet undvikandebeteende, vilket i sin tur är tänkt att minska överdriven rädsla för och uppmärksamhet på astmasymtom. Vi utvecklade ett åtta veckors exponeringsbaserat KBT-protokoll för astmarelaterad oro och testade det med upprepade utvärderingar under hela behandlingen. Alla deltagare rapporterade stor tillfredsställelse med behandlingen. Effekterna (efter behandling jämfört med före behandling), enligt Cohens d (standardiserad medelvärdesskillnad), var stora för både astmarelaterad oro (d = 1,25; P < 0,02) och rädsla för symtom (d = 2,47, P < 0,01) [1.] I den andra pilotstudien översatte vi behandlingen till internetbaserad KBT och inkluderade 30 deltagare med ångest relaterad till astma. De flesta deltagare (89 procent) rapporterade god förbättring efter behandling. Astmarelaterad oro förbättrades avsevärt, med en stor effekt (d = 1,52). Alla sekundära utfall, inklusive självskattad astmakontroll, undvikandebeteende för astmasymtom och livskvalitet, förbättrades avsevärt med måttliga till stora effekter (d = 0,40–1,44). Data från veckovisa skattningar visade att en minskning av undvikandebeteende predicerade en minskning av astmarelaterad oro den följande veckan genom hela behandlingsperioden, även vid kontroll för potentiella förväxlingsfaktorer [2].

Sammanfattningsvis indikerar resultaten en lovande behandlingseffekt av internet-KBT för astmarelaterad oro, och vi har påbörjat rekrytering till en randomiserad kontrollerad studie, där effekten av vårt nya protokoll jämförs med en kontrollgrupp.