Prematur född i vecka 24, en timme gammal, med det nyutvecklade systemet som andningsstöd. Foto: Snorri Donaldsson

Egenreferat. Sedan 10 år har en forskargrupp på Karolinska institutet, i samarbete med Östersunds sjukhus, utvecklat och forskat på ett nytt återupplivningssystem för nyfödda barn. Det nya systemet har lågt andningsmotstånd och kan användas med nasala »prongs« (korta och vida mjuka piggar som placeras i näsborrarna) eller ansiktsmask. Idén bakom systemet är att för tidigt födda har lätt att andas genom systemet, att nasalt andningsstöd stör minimalt och att färre barn behöver intuberas och läggas i respirator direkt efter förlossningen.

Systemet har nu jämförts med utrustning med så kallat T-stycke (till exempel Neopuff) för stabilisering och återupplivning direkt vid födseln av extremt prematura barn [1]. Studien bedrevs på 7 centrum i 5 länder, och totalt inkluderades 246 barn. Barnen randomiserades till stabilisering med det nya systemet med »prongs« eller T-stycke med ansiktsmask. Barnen behandlades i minst 10 minuter efter födseln med CPAP (kontinuerligt positivt luftvägstryck) och PEEP (respiratorbehandling med slutexspiratoriskt övertryck) samt övertrycksventilering vid behov. Interventionen var inte blindad, och det primära utfallet var intubation eller död inom 30 minuter. Sekundära utfall inkluderade säkerhetsvariabler.

Färre barn som behandlades med det nya systemet intuberades: 41 av 124 barn (33,1 procent) jämfört med 55 av 122 barn (45,1 procent) för gruppen med T-stycke. Efter justering för ålder, centrum och antenatala steroider var den justerade oddskvoten 0,53 (P = 0,03; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,30–0,94) och riskdifferensen −14,6 procent (95KI −26,5 till −2,6). Studien kunde inte visa några risker med att använda det nya systemet.

Studien visade att ett nytt system med lågt andningsmotstånd och »prongs« minskade antalet intuberade extremt prematura barn jämfört med T-stycke. Det nya systemet kan bidra till förbättrat omhändertagande av extremt för tidigt födda barn. Två nyligen publicerade metaanalyser har dragit slutsatsen att nasalt andningsstöd sannolikt är att föredra vid stabilisering av prematura barn.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Thomas Drevhammar är en av uppfinnarna av det nya systemet och har inte deltagit i rekrytering eller behandling.