Egenreferat. Behandling av patienter med tät aortastenos med hjälp av kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI) har ökat markant under det senaste årtiondet. TAVI möjliggör behandling även för patienter som inte anses operabla och används i allt högre utsträckning även hos yngre patienter och patienter med låg operativ risk. Den vanligaste komplikationen efter TAVI är behov av permanent pacemaker, vilket inträffar hos cirka 10–20 procent av patienterna (jämfört med ca 3–5 procent efter kirurgiskt aortaklaffbyte). Prognosen hos patienter som fått en pacemaker efter TAVI är inte fullständigt känd.

Vi genomförde en nationell kohortstudie för att undersöka kliniska utfall såsom dödlighet, hjärtsvikt och endokardit hos patienter som genomgått implantation av pacemaker efter TAVI. Vi inkluderade alla 3 420 patienter som genomgått TAVI via ljumsken i Sverige mellan 2008 och 2018. Gruppen med patienter som fick en pacemaker inom 30 dagar efter TAVI (n = 481; 14 procent) hade en lägre andel kvinnor och en högre prevalens av förmaksflimmer, diabetes och tidigare hjärtinfarkt. Medelåldern för hela studiepopulationen var 81 år. Kvalitetsregistret Swedeheart sammanlänkades med andra nationella hälsodataregister för att erhålla studiepopulationen och ytterligare patientdata. Multivariabel analys användes för att justera för skillnader mellan grupperna.

Det var ingen skillnad i överlevnad mellan patienter som fått en pacemaker efter TAVI jämfört med dem som inte fått det efter upp till 11,8 års uppföljning. Överlevnaden efter 1, 5 och 10 år var 90, 53 respektive 11 procent hos patienter som fått en pacemaker jämfört med 93, 54 respektive 15 procent hos dem som inte fått en pacemaker (hazardkvot [HR] 1,03; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,88–1,22; P = 0,692). Det var inte heller någon skillnad i kardiovaskulär död (HR 0,91; 95KI 0,71–1,18; P = 0,611), hjärtsvikt (HR 1,23; 95KI 0,92–1,63; P = 0,157) eller endokardit (HR 0,90; 95KI 0,47–1,69; P = 0,734) mellan grupperna.

Sammanfattningsvis visade studien att patienter som fått en pacemaker efter TAVI inte hade sämre överlevnad eller högre risk för kardiovaskulär död, hjärtsvikt eller endokardit än dem som inte hade fått en pacemaker. I takt med att TAVI expanderar till att användas även hos yngre patienter och patienter med lägre operativ risk med längre förväntad livslängd blir det extra viktigt att förstå betydelsen av implantation av pacemaker efter TAVI. För att fastställa våra resultat även hos dessa patientgrupper behövs fler framtida studier som inkluderar yngre och lågriskpatienter.