Egenreferat. Den som drabbats av hjärtinfarkt eller stroke löper en kraftigt förhöjd risk att drabbas av nya kardiovaskulära händelser. Sekundärprevention inkluderar bland annat antihypertensiva och lipidsänkande behandlingar. Trots stark evidens för dessa behandlingar har återkommande rapporter under de senaste 20 åren visat att en stor andel av patienterna inte uppnår rekommenderade målvärden. Detta indikerar att vi ännu inte utnyttjar den fulla potentialen i behandlingarna. Utmaningen ligger i att hitta en förbättrad struktur för uppföljning, som är både effektiv och genomförbar i den kliniska verkligheten.

NAILED (Nurse-based age-independent intervention to limit evolution of disease) är en öppen, randomiserad, kontrollerad studie med syfte att undersöka om man genom en enkel modell baserad på telefonuppföljning kan minska risken att återinsjukna i kardiovaskulära händelser [1]. Mellan 1 jan 2010 och 31 dec 2014 identifierade vi alla patienter (n = 3 228) som sökte till Östersunds sjukhus med akut hjärtinfarkt, instabil angina, stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA). Alla patienter som bedömdes kunna medverka i uppföljning via telefon erbjöds att delta i studien (n = 2 274). Deltagarna randomiserades till telefonuppföljning (n = 944) eller vanlig uppföljning (n = 946). Telefonuppföljningen utfördes av sjuksköterskor och fokuserade på kardiovaskulära riskfaktorer samt läkemedelsbehandling. För deltagare som inte nådde målvärdet för blodtryck (< 140/90 mm Hg) och/eller LDL-kolesterol (< 2,5 mmol/l, senare < 1,8 mmol/l) justerades behandlingen i samråd med en studieläkare. Uppföljningen gjordes första gången 1 månad efter utskrivning och därefter årligen till och med 31 dec 2017. Kontrollgruppen följdes enligt vanlig rutin, vilket innebar att de flesta patienter med hjärtinfarkt/instabil angina fick återbesök hos sjuksköterska och läkare inom 1 respektive 3 månader. I övrigt fortsatte uppföljningen i primärvården.

Studien visar att risken att drabbas av det primära utfallet (hjärtinfarkt/stroke/kardiell revaskularisering/kardiovaskulär död) var signifikant lägre i telefongruppen jämfört med kontrollgruppen (hazardkvot [HR] 0,81; 95 procents konfidensintervall [95KI] 0,68–0,97). Efter en medeluppföljningstid på 4,5 år hade 22,7 procent (n = 214) av deltagarna i telefongruppen drabbats, jämfört med 27,1 procent (n = 256) i kontrollgruppen (absolut riskreduktion 4,4 procent, 95KI 0,5–8,3; NNT [number needed to treat] 22,7). Bland deltagare med stroke/TIA som kvalificerande händelse drevs skillnaden mellan uppföljningsgrupperna framför allt av en skillnad i nya stroke, medan kardiella händelser var drivande i skillnaden för dem med hjärtinfarkt/instabil angina.

NAILED är den första studien som visar att risken att återinsjukna i kardiovaskulära händelser kan reduceras genom ett relativt enkelt, men strukturerat, telefonuppföljningsprogram med fokus på kardiovaskulära riskfaktorer och strikt målvärdesstyrd läkemedelsbehandling. Det är värt att notera att den relativa riskreduktionen i vår studie var jämförbar med vinsten av att addera de nya, och påtagligt kostsamma, PCSK9-hämmarna till statinbehandling – och den absoluta riskreduktionen var betydligt större.