Egenreferat. Det är relativt vanligt att patienter som genomgår fetmakirurgi behandlas med psykiatriska läkemedel, och det finns sedan tidigare några mindre studier, inkluderande ett fåtal substanser, som antyder att operationen skulle kunna påverka serumkoncentrationen av dessa läkemedel [1]. I vår nyligen publicerade studie visade det sig att dosjusterad koncentration minskar efter operationen för flera vanliga substanser, att lågkaloridieten som föregår operationen har betydelse, att koncentrationen efter operationen i allmänhet återgår mot den koncentration som sågs före operationen och att det generellt sett är stor variation mellan olika individer [2].

I en naturalistisk longitudinell studie analyserade vi blodprov från 85 konsekutiva patienter (86 procent kvinnor; medianålder 45 år; median-BMI 42 kg/m2) före och året efter operationen. De behandlades med 18 olika psykiatriska läkemedel/antiepileptika (7 substanser: 6–17 individer, 11 substanser: 1–4 individer). För 4 substanser visade det sig att den dosjusterade koncentrationen hade minskat efter operationen (sertralin: 51 procent, mirtazapin: 41 procent, duloxetin: 35 procent, citalopram: 19 procent). Variationen på individnivå var dock stor och kunde inte sättas i samband med ålder, kön, viktnedgång, förändringar i rökvanor eller kirurgisk teknik. I efterhand visade det sig att 4 patienter rapporterat hälsoaspekter som tidsmässigt kunde sättas i samband med den förändrade läkemedelskoncentrationen.

För de lipofila substanserna sertralin och mirtazapin syntes skillnaden i dosjusterad serumkoncentration redan efter den lågkaloridiet som föregår fetmakirurgi. För de hydrofila substanserna pregabalin och gabapentin syntes tvärtom en trend mot ökade koncentrationer. I hela patientmaterialet sågs en tydlig korrelation mellan dosjusterad koncentration efter/före lågkaloridieten och substansernas lipofilicitet (korrelationskoefficient –0,69; P = 0, 0005). Teoretiskt skulle detta fynd kunna ha att göra med förändrad läkemedelsmetabolism och/eller -elimination. Efter operationen var trenden att den dosjusterade läkemedelskoncentrationen återgick mot den koncentration som sågs vid baslinjemätningen.

Då denna hittills största studie inom området visar en avsevärd variation vad gäller psykiatriska läkemedels serumkoncentration före och efter fetmakirurgi skulle det hos välinställda patienter kunna vara av värde att monitorera läkemedelskoncentrationer i syfte att upprätthålla baslinjekoncentrationen efter diet och operation.