Egenreferat. Tarmfloran och hjärnan kommunicerar genom nervsystemet, inflammatoriska och endokrina signalsubstanser samt metaboliter från tarmen. Tarmflorans betydelse för vår psykiska hälsa har på senare år rönt stort forskningsintresse. Det är dock fortfarande oklart hur tarmfloran skiljer sig mellan personer med psykiatriska diagnoser och friska kontrollpersoner. Vi genomförde därför en systematisk översikt (enligt Prismas riktlinjer) av studier som jämför tarmfloran mellan personer med psykiatriska diagnoser och friska försökspersoner [1]. 

Av 4 231 artiklar inkluderades 69 studier i sammanställningen. Studiekvaliteten, som bedömdes enligt en modifiering av Newcastle–Ottawa-skalan, varierade mellan studierna, vilket försvårade jämförelsen av resultaten. Endast 26 procent av studierna använde till exempel någon form av strukturerad psykiatrisk intervju för att verifiera den psykiatriska diagnosen. Av de olika sekvenseringsmetoder som användes var 16S-sekvensering med primrar för V3–V4-regionen den vanligaste. I 44 procent av studierna skiljde sig inte artrikedomen i tarmfloran åt mellan personer med psykiatrisk diagnos och friska försökspersoner, medan det i 12 procent av studierna fanns en ökad diversitet och i 18 procent en minskad diversitet hos personer med psykiatrisk diagnos. I 24 procent av studierna uppgavs blandade resultat beträffande diversitet. Däremot skiljde sig tarmflorans sammansättning på genusnivå åt i 67 procent av studierna. Butyratproducerande tarmbakterier såsom Faecalibacterium och Roseburia var mindre rikligt förekommande i tarmfloran hos personer med psykiatriska diagnoser i flera studier. Dessa bakterier är mindre rikligt förekommande i tarmfloran även hos patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar och diabetes. Butyrat är den primära näringskällan för kolonocyterna som klär våra tarmar. Utan butyrat kan därför tarmen läcka metaboliter och toxiner till blodet. 

Studier med bättre kvalitet och fler deltagare behövs inom forskningsfältet, eftersom det i nuläget är svårt att dra några säkra slutsatser om huruvida tarmfloran hos personer med psykiatriska diagnoser skiljer sig från den hos friska. Vilken betydelse butyrat och andra korta fettsyror har för vår psykiska hälsa behöver också undersökas vidare.