Pneumoni hos barn är en vanlig orsak till antibiotikabehandling. Som vid många infektionssjukdomar har trenden varit att förespråka allt kortare behandlingstider med tanke på risken för biverkningar samt för att minska antibiotikatrycket och spridning av antibiotikaresistens. Tidigare studier på barn i låginkomstländer med klinisk pneumoni, definierad enligt WHO-kriterierna (hosta eller andningsbesvär samt indragningar eller takypné) har pekat på att 3 dagars behandling varit likvärdig med 5 dagars behandling [1]. Dock har generaliserbarheten av dessa studier ifrågasatts då WHO-kriterierna för pneumoni är ospecifika och många av dessa barn inte skulle ha fått pneumonidiagnos i Sverige.

Nyligen publicerades en stor brittisk randomiserad multicenterstudie (totalt inkluderades 824 barn), där betydelsen av behandlingslängd och antibiotikados undersöktes hos barn med pneumoni [2]. I studien inkluderades barn > 6 månader med klinisk pneumoni vid 29 olika barnakuter i Storbritannien och Irland och randomiserades till behandling med amoxicillin i 3 eller 7 dagar samt i låg dos (35–50 mg/kg/dygn) respektive hög dos (70–90 mg/kg/dygn). Huvudutfallet var behandlingssvikt definierad som klinisk indikation för ny antibiotikakur mot luftvägsinfektion inom 28 dagar. Därutöver studerades ytterligare ett antal sekundära utfallsmått, såsom sjukdomsduration och symtom.

I studien rapporteras att 3 dagars behandling med amoxicillin inte var sämre än övriga behandlingsregimer vad gäller huvudutfall (ungefär 12 procent med behandlingssvikt i alla fyra grupper) och majoriteten av sekundära utfall. Undantaget var att något längre duration av hosta sågs hos barn som behandlats i 3 jämfört med 7 dagar (medianvärden 12 respektive 10 dagar; riskkvot 1,2 med 95 procents konfidensintervall 1,0–1,4). Vidare fanns en tendens till sämre utfall för lågdos- jämfört med högdosbehandling i subgruppen av barn med svår pneumoni (behandlingssvikt hos 17,3 respektive 13,5 procent; P-värde för interaktion 0,18).

Internationellt sett är amoxicillin den vanligaste behandlingen för pneumoni hos barn, medan det i Sverige och de nordiska länderna finns en tradition att behandla med penicillin V. Även om det finns stora regionala skillnader i riktlinjer i Sverige är amoxicillin i regel rekommenderat framför allt till de minsta barnen. På grund av skillnader i biotillgänglighet mellan amoxicillin och penicillin V går det sannolikt inte att direkt generalisera studiens resultat till att gälla även för 3 dagars behandling med penicillin V. Vidare användes i studien en klinisk falldefinition, och lungröntgen har en mindre plats i pneumonidiagnostiken i barnsjukvården i Storbritannien jämfört med Sverige. Således är det möjligt att en del av barnen i studien inte skulle ha fått pneumonidiagnos i Sverige utan bedömts ha en annan nedre luftvägsinfektion.

Sammanfattningsvis ger studien ändå stöd för att 3 dagars behandling med hög dos amoxicillin är ett säkert alternativ hos barn med klinisk pneumoni som söker vård på barnakut och där behandlande läkare tänkt skriva ut amoxicillin.