Långvarig intensivvård (≥ 10 dygn) kan i efterförloppet vara förenad med kvarstående fysiska och psykiska skador, ökad dödlighet och långvariga rehabiliteringsbehov. Sedan 2013 finns Remeo, en Stockholmsklinik utanför akutsjukhusen specialiserad för respiratorurträning, dekanylering och multiprofessionell rehabilitering av intensivvårdspatienter.

Kliniken har följt upp alla patienter (N = 181) som vårdats efter långvarig intensivvård under en 4-årsperiod [1]. Av de patienter som genomgått urträning från respirator har 89 procent avslutat respiratorbehandling efter en mediantid på 25 dygn. Av de patienter där dekanylering planerats kunde 90 procent dekanyleras efter en mediantid på 24 dygn.

Återintag till Iva skedde i 4 procent av fallen, och mortaliteten under vårdtiden var 3 procent. Flertalet patienter (97 procent) kunde efter respiratoruträning och dekanylering skrivas ut till annan specialistklinik i vårdkedjan eller till hemmet. Överlevnaden efter 1 och 2 år var 79 respektive 70 procent.

Författarna konkluderar att resultaten av respiratorurträning och dekanylering är jämförbara med eller bättre än dem i liknande internationella uppföljningar efter intensivvård. Mortaliteten på Remeokliniken och efter två år var lägre än vad som rapporterats av andra. Man framhåller det individanpassade multiprofessionella arbetssättet och fokuseringen på respiration inklusive lokalt specialutbildade sköterskor som medverkar aktivt i urträning från respirator och dekanylering som förklaring till de lyckade resultaten.

Studien visar att en klinik specialiserad för urträning från respirator, dekanylering och med ett multiprofessionellt angreppssätt kan bistå i vården efter långvarig intensivvård och därmed uppnå bra resultat, slussa patienter vidare i vårdkedjan eller till hemmet och uppnå bra långtidsresultat avseende överlevnad. Man kan möjligen sakna resultat avseende funktionsnivå och livskvalitet efter utskrivning.

Hans Blomqvist har tidigare varit konsult, men är inte längre verksam, på Remeokliniken.