Egenreferat. Syrgas är en billig och livräddande behandling vid covid-19 och klassas som en essentiell medicin av Världshälsoorganisationen, WHO. Likväl är syrgas en bristvara i många låg- och medelinkomstländer, och under pandemins toppar har akut syrgasbrist rapporterats även från rikare länder. Syrgasbrist leder tyvärr till många dödsfall världen över.

För att syrgas ska finnas tillgänglig där det behövs krävs kunskap om behovet. WHO har uppskattat syrgasbehovet för covidpatienter med allvarlig sjukdom till 10 liter/minut utanför Iva [1], men uppskattningarna saknar stöd i empiriska studier. Denna studie [2] syftade till att uppskatta syrgasbehovet till covidpatienter utanför Iva.

En journalbaserad kohortstudie genomfördes på covidavdelningarna i Nyköping under mars–maj 2020. Alla vuxna patienter med covid-19 som fick syrgas men inte intensivvård inkluderades. Högflödessyrgas fanns inte utanför Iva under denna tid. En rutin hade införts med syrgasbehandling efter individualiserad målsaturation (standard 92–96 procent) och flödesoptimering minst varannan timme. Kurativ behandling enligt rutinen gavs också till alla patienter med beslut att avstå intensivvård vid försämring, fram till eventuellt nytt beslut om övergång till sen palliativ fas. Från dokumentationen av syrgasflöden vid respektive tidpunkt kunde total och genomsnittlig syrgasbehandling beräknas.

Totalt 126 patienter inkluderades. Medianålder var 70 år och 43 procent var kvinnor. Beslut att avstå intensivvård fanns för 48 procent av patienterna. Medianvårdtid var 4,9 dagar. Sjukhusmortalitet var 26 procent. Medelflödet under syrgasbehandling var 3 liter/min – betydligt lägre än WHO:s uppskattning.

Studien är till vår kännedom den första empiriska uppskattningen av syrgasbehov till covidpatienter. En styrka är metoden med tät monitorering och optimering av individualiserad behandling. Vidare liknar kohorten andra beskrivna grupper sjukhusvårdade covidpatienter i pandemins inledning.

Resultaten är intressanta men behöver tolkas med försiktighet av flera skäl. Vårdrutiner och resurser – såsom intervall mellan flödesjusteringar, inställning till behandlingsbegränsningar och tillgång till Iva-platser – skiljer sig stort mellan sjukhus i världen.

Sammanfattningsvis tyder fynden på att syrgasbehovet till covidpatienter utanför Iva kan vara lägre än vad som tidigare uppskattats. Den enkla metod som tagits fram kan nyttjas i de fler och större studier som behövs innan globala uppskattningar justeras.