Egenreferat. Chattbaserade e-besök utgör en allt större andel av vårdkontakter i primärvården och används bland annat för att bedöma infektionssymtom. Capio Go har sedan 2017 erbjudit ett digifysiskt vårdkoncept där e-besökspatienter kan bokas för fysisk bedömning på Capios vårdcentraler inom 2 dygn vid behov. Det saknas forskning i svensk sjukvårdskontext gällande huruvida ett digifysiskt arbetssätt leder till ytterligare fysiska besök jämfört med att bedöma patienten fysiskt direkt.

Vi följde upp Capio Go-patienter folkbokförda i Skåne med e-besök (n = 1 188) jämfört med patienter som hade besökt Capios vårdcentraler i Skåne (n = 599) med sökorsak luftvägsbesvär eller urinvägsbesvär [1]. Besöken skedde före pandemin under perioden 30 mars 2016–29 mars 2019. Primärt utfallsmått var andel patienter med minst 1 fysiskt läkarbesök inom 2 veckor enligt Region Skånes vårddatabas.

Ingen statistiskt signifikant skillnad i fysiska läkarbesök inom 2 veckor kunde påvisas mellan sedvanlig vårdcentralsbedömning och digifysisk bedömning (102 [17,6 procent] respektive 179 [18,0 procent]; P = 0,854). Denna analys exkluderade patienter med fysiskt läkarbesök inom 2 dygn, då dessa betraktas som en del av ett digifysiskt arbetssätt (fysiskt läkarbesök inom 2 dygn: 191 [16,1 procent] respektive 19 [3,2 procent]; P <0,001. Majoriteten (78,5 procent) av e-besökspatienter med fysiskt läkarbesök inom 2 dygn hade rekommenderats uppföljning under sina e-besök. Totalt sett kunde 68,9 procent av e-besökspatienterna bedömas utan fysiska läkarbesök under studieperioden.

En väsentlig andel av e-besökspatienter kan hanteras utan fysisk vård. Av patientsäkerhetsskäl kommer en andel e-besökspatienter att behöva hänvisas vidare för fysisk bedömning, men utöver detta verkar den digifysiska vårdmodellen för luftvägs- och urinvägssymtom inte vara associerad med en högre andel fysiska vårdkontakter jämfört med patienter som bedöms fysiskt.

Studien är den första av sitt slag i svensk sjukvårdskontext, men begränsas av att grupperna är inte helt jämförbara då de inte randomiserades och då de rekryterades på olika sätt. Resultaten förblev dock oförändrade vid regressionsanalys som justerade för ålder och sökorsak. Resultaten behöver replikeras, då motsvarande studier i andra kontexter visar blandade resultat. Vidare pekar litteraturen mot att digitala läkarbesök leder till fler besök genom »tillgångsrelaterad efterfrågan« [2], vilket kommer att öka vikten av värdeskapande möten, oavsett om de sker digitalt eller fysiskt.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Artin Entezarjou är anställd på Capio.