Egenreferat. Fler än 200 000 vuxna genomgår större bukkirurgi i Sverige varje år. En betydande andel av dessa patienter drabbas av hjärt–kärlkomplikationer, en väsentlig orsak till perioperativ morbiditet och mortalitet. Under de senaste åren har intresset för biomarkörer som potentiellt kan förutse risken för postoperativa hjärt–kärlkomplikationer ökat.

Tidigare studier har visat att ökade perioperativa nivåer av hjärttroponiner (cTn) är en viktig indikator på dåligt utfall hos annars symtomfria patienter och är associerat med ökad risk för mortalitet. Värdet av ökade cTn-nivåer har dock begränsats av otillräcklig justering för förväxlingsfaktorer inom det perioperativa förloppet, såsom ASA-klass (American Society of Anesthesiologists physical status classification), perioperativ blödning och blodtrycksfall samt preexisterande anemi, hjärt- och njursjukdom. Värdet av cTn utöver det nuvarande kardiovaskulära riskbedömningsinstrumentet Revised cardiac risk index (RCRI) är också dåligt undersökt.

Denna prospektiva, observationella, bedömarblindade studie undersökte pre- och perioperativa förändringar i högkänsligt troponin T (hs-cTnT) för prediktion av allvarliga hjärt–kärlkomplikationer (MACCE, major adverse cardiac and cerebrovascular events) och mortalitet inom 30 dagar efter större bukkirurgi [1]. Vidare utfördes en extern validering för de identifierade hs-cTnT-gränsvärdena. Slutligen utvärderas värdet av att använda hs-cTnT som tillägg till RCRI.

Studien innefattar 1 291 patienter över 50 år som genomgick elektiv större bukkirurgi vid 7 sjukhus i Sverige. Det primära utfallet var en komposit av 30-dagarsmortalitet och MACCE, vilket inträffade hos 9,6 procent av patienterna. Högsta hs-cTnT-nivåer uppmättes på dag 2 efter kirurgi, och över 70 procent av patienterna var asymtomatiska.

Fyra gränsvärden för pre- och perioperativa ändringar i hs-cTnT testades. Det gränsvärde som presterade bäst var en perioperativ ökning av hs-cTnT ≥14 ng/l över preoperativa värdet. Detta gränsvärde identifierade 144 patienter med akut perioperativ hjärtskada och var oberoende förknippat med en 3-faldig ökning i mortalitet och MACCE (justerad oddskvot 2,9; 95 procents konfidensintervall 1,8–4,7). Validering i en extern kohort bekräftade detta. Tillägg av hs-cTnT som riskfaktor i RCRI förbättrade identifieringen av patienter med ökad risk för MACCE och mortalitet.

Sammanfattningsvis visar studien att preoperativa hs-cTnT-mätningar kan användas för att predicera risken för hjärt–kärlkomplikationer samt att perioperativa mätningar kan både prediktera risken för hjärt–kärlkomplikationer och upptäcka dessa komplikationer tidigare.