Egenreferat. Depression är ett vanligt men underdiagnostiserat tillstånd hos mycket gamla. Geriatric depression scale (GDS) är ett screeninginstrument för depression med svensk översättning. Skalan består av femton ja eller nej-frågor, och vid fem poäng eller mer indikerar skalan misstanke om depression. Skalan är välanvänd i kliniken, men tidsåtgången kan vara begränsande.

Med item-responsteori (IRT), en form av skalanalys som undersöker olika delars egenskaper i relation till hela skalan, kan man undersöka vid vilken svårighetsgrad av depressionssymtomen som respektive fråga i genomsnitt blir poänggivande. Vissa frågor blir poänggivande redan vid lätta depressionssymtom, medan andra blir poänggivande endast vid svåra depressionssymtom. Genom att välja ut de frågor vars svårighetgrad blir poänggivande nära skalans brytpunkt, det vill säga beslutsgränsen för misstanke om depression, kan dessa frågor fungera som en optimerad kortversion av den ursprungliga skalan.

Umeå 85+/GERDA-studien inkluderar personer som är 85 år eller äldre i flera kommuner i Västerbotten och Österbotten i Finland. I denna studie fann vi fyra frågor vars svårighetsgrad låg kring den ursprungliga skalans beslutsgräns (Figur 1). Med mer än 2 poäng på dessa fyra frågor erhölls god sensitivitet och specificitet mot ursprungsskalan. Denna fyrfrågeversion av skalan kan förenkla screeningen för depression hos mycket gamla. Oavsett version är GDS ett screeninginstrument, varför det är viktigt med fortsatt utredning när skalan indikerar misstanke om depression. Vid depression hos äldre är det också viktigt att utreda och behandla eventuella bakomliggande orsaker.