Egenreferat. Äldre patienter >80 år som har hjärtinfarkt behandlar man inte med ballongvidgning och stentinläggning (PCI) i samma utsträckning som yngre patienter, och deras prognos kan därför påverkas. De patienter >80 år som inte behandlas med ballongvidgning har dubbelt så hög dödlighet som de som behandlas. Faktum att endast ca 60 procent av äldre patienter (>80 år) med icke-ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) genomgår kranskärlsröntgen, medan 40 procent erbjuds konservativ medicinsk behandling i stället, enligt senaste årsrapporten från SWEDEHEART. 

Vi har granskat data från kranskärlsröntgen och analyserat omfattningen av förträngningar och hur behandling med PCI är associerad till minskad mortalitet. Vi har tittat på patienter >80 år under 2011–2014 som hade genomgått kranskärlsröntgen i samband med NSTEMI [1]. Uppgifterna samlades in från SCAAR- och SWEDEHEART-registren. Kärlförträngningar kategoriserades som enkärlssjukdom, flerkärlssjukdom och vänster huvudstamssjukdom, medan 0–49 procent stenosgrad definierades som kontroller. Cox regressionsanalys användes för att uppskatta hazardkvoter (HR) för dödlighet. Association till överlevnadsfördel fastställdes efter PCI, även i förhållande till huruvida PCI var fullständig eller ofullständig samt eventuella komplikationer i angiolabbet. 5 770 patienter inkluderades; 10 procent hade normala kranskärl, 26 procent hade enkärlssjukdom, 50 procent flerkärlssjukdom och 14 procent vänster huvudstamssjukdom. Dödligheten var högre hos patienter med enkärlssjukdom, flerkärlssjukdom och vänster huvudstamssjukdom: HR 1,8 (95 procents konfidensintervall [95KI] 1,3–2,5), HR 2,2 (95KI 1,6–3,0) respektive HR 2,8 (95 KI 2,1–3,9) (Figur 1). PCI utfördes i 84 procent vid enkärlssjukdom, 73 procent vid flerkärlssjukdom och 54 procent vid vänster huvudstamssjukdom. Överlevnaden var högre med PCI; HR 0,85 (95KI 0,73–0,99). PCI vid flerkärlssjukdom innebar lägre justerad dödlighet HR 0,71 (95KI 0,58–0,87) jämfört med patienter med flerkärlssjukdom som inte genomgick PCI. Komplikationer var vanligare hos patienter med vänster huvudstamssjukdom både vid kranskärlsröntgen, HR 2,9 (95KI 1,1–7,6) och vid PCI, HR 4,5 (95KI 1,6–12,5).

Vi bedömer att kranskärlsförträngningar (≥50 procent stenos) är en stark prediktor för dödlighet hos äldre patienter (>80 års ålder) med NSTEMI. Flerkärlssjukdom är vanlig, men PCI-behandling är associerad med ökad överlevnad i denna grupp. Samma kriterier för såväl diagnostiska som interventionella strategier gäller för äldre likaväl som för yngre patienter med NSTEMI, enligt de senaste riktlinjerna från Europeiska kardiologföreningen [2]. Därmed bör kranskärlsröntgen och PCI-behandling erbjudas till fler äldre patienter med NSTEMI än i dag.