Egenreferat. Fästingburen encefalit, TBE, är en infektionssjukdom som ökat i Sverige de senaste decennierna och spridit sig västerut i landet. De senaste 5 åren har incidensen varit 3,8/100 000, men lokalt är den mycket högre (10–17/100 000). 2021 noterades det högsta antalet anmälda fall i Sverige, 546 stycken.

I den aktuella studien [1] har vi undersökt sjukdomsbördan (sjukvårdskonsumtion, sjukskrivning) och kalkylerat kostnaderna 1, 3 och 5 år efter insjuknandet i TBE. Data inhämtades från Patientregistret (sjukhusvistelser och sjukvårdsbesök i specialistsjukvård), primärvårdsregistret i Västra Götaland (primärvårdsbesök) och Försäkringskassan (sjukskrivningsdagar). Från Dödsorsaksregistret togs uppgifter om antalet som avlidit på grund av TBE. Individer med diagnosen TBE (n = 2 429), 59 procent män och 41 procent kvinnor, under åren 1998–2014 jämfördes med en referensgrupp (n = 7 287) matchad för ålder, kön och län.

Resultaten visade att dödsfallsfrekvensen var högre (1,1 procent) jämfört med beräkningar från 1956–1989 (0,5 procent). Av de avlidna var 64 procent män och 36 procent kvinnor. 90 procent av de avlidna var ≥60 år. Individer med TBE sjukhusvårdades signifikant fler dagar (11,5 vs 1,1), hade fler besök i specialistsjukvården (3,6 vs 1,2) och fler sjukskrivningsdagar (66 vs 10,7) det första året efter insjuknande i TBE jämfört med referensgruppen. Skillnaderna kvarstod efter 5 år. Kostnaderna för sjukdomsbörda och död under det första året beräknades på data från åren 2015–2019 och uppgick till i genomsnitt 24,5 miljoner euro per år. Det motsvarar en genomsnittlig kostnad på ca 745 000 kronor per TBE-fall.

Styrkan med studien är jämförelsen med referensgruppen som möjliggjorde uppskattning av »netto-sjukdomsbördan« och att kostnaden för sjukskrivningsdagar är inkluderad. Fem år efter insjuknandet i TBE utgjorde sjukskrivningsdagar 49 procent av den totala sjukdomsbördan. En svaghet är att det inte var möjligt att uppskatta andelen av TBE-patienterna som behandlats inom intensivvården. Uppskattningsvis vårdas ca 10 procent inom intensivvården, och den totala sjukvårdskostnaden är därför högre än beräknat. Även kostnader för långtidssekvele och lidande av TBE är sannolikt betydande, men har inte belysts i studien. Registerstudien kompletterar tidigare modellbaserade kalkyler och utgör en grund för analyser av kostnadseffektivitet för vaccinationsprogram för barn och vuxna i Sverige.