Egenreferat. Insättning av höftprotes är en av de vanligaste operationerna i svensk sjukvård, och resultaten efter kirurgi är över lag mycket goda. Den vanligaste tidiga komplikationen efter höftproteskirurgi är djup infektion, och den leder till kraftigt nedsatt livskvalitet samt sjuklighet och mortalitet. Tidigare forskning har visat att många faktorer påverkar risken att drabbas av protesinfektion. Manligt kön och högre ålder är exempel på icke-modifierbara riskfaktorer, medan dåligt inställd diabetes och övervikt är riskfaktorer som potentiellt kan påverkas. Det har dock varit oklart om och till vilken grad förekomst av olika faktorer kan prognostisera en patients individuella riskprofil.

Vårt mål var att utveckla en enkel riskkalkylator som kan användas vid läkarbesök inför höftproteskirurgi [1]. Vi utgick från data om 88 330 höftprotesoperationer registrerade i Svenska ledprotesregistret, samt ytterligare information om medicinsk samsjuklighet och socioekonomiska faktorer från andra register. Med hjälp av statistisk modellering utvärderade vi vilka potentiella riskfaktorer som hade bäst förmåga att förutsäga protesinfektioner. Därefter validerade vi modellen på 18 854 operationer från det danska höftprotesregistret.

Den slutliga prediktionsmodellen baserades på ålder, kön, indikationen för proteskirurgi, ASA-klass (American Society of Anesthesiologists physical status classification), grad av obesitas samt fem samsjukligheter: neurologisk sjukdom, elektrolytrubbningar, leversjukdom, hjärtarytmi samt lung- och luftvägssjukdom. Modellens förmåga att förutsäga risken för protesinfektion var god (AUC = 0,68; 95 procents konfidensintervall [95KI]: 0,66–0,69) samt generaliserbar i både tid och rum (AUC = 0,66; 95KI: 0,64–0,69 i Danmark). Modellen var också väl kalibrerad för skattade sannolikheter på upp till cirka 10 procent.

Användning av kalkylatorn kan illustreras med två exempel. En normalviktig 60-årig kvinna med primär artros utan samsjuklighet har en risk på 0,7 procent för djup infektion inom 90 dagar, medan en 85-årig överviktig man med inflammatorisk ledsjukdom har en risk på 6,5 procent.

Vi hoppas att denna enkla riskkalkylator ska underlätta identifiering av patienter med hög risk för protesinfektion. På sikt kan denna kalkylator, tillsammans med ett tidigare utvecklat instrument som skattar risken för postoperativ död [2], komma att integreras i Svenska ledprotesregistrets webbplats, och tills vidare finns den tillgänglig på https://erikbulow.shinyapps.io/thamortpred/

Potentiella bindningar och jävsförhållanden: Nils Hailer har erhållit stöd från Waldemar Link GmbH och Zimmer Biomet i tjänsten samt från Heraeus Medical i Tyskland personligen, är ordförande för Nordiska sammanslutningen av ortopediska register (NARA), ledamot av styrgruppen för Svenska ledprotesregistret och redaktör för Acta Orthopaedica.