Egenreferat. Temperaturhöjning ökar risken för infektion med bland annat Shigella och Salmonella. I en systematisk metaanalys [1] av artiklar publicerade från 2000 till 2019 undersökte Chua och medforskare hur ökad omgivningstemperatur påverkar tarminfektioner med bakterier och virus. I studien, som publicerats i Lancet Planetary Health, gjordes ett urval från drygt 2 000 artiklar ned till 40 specifika för olika patogener. Bland dem fanns data från låg-, medel- och höginkomstländer och från olika klimatzoner.

I studien jämförs riskerna för infektion med Salmonella enterica, Salmonella typhi, Shigella, Campylobacter, Vibrio cholerae och Escherichia coli samt norovirus och rotavirus. För samtliga bakterier ökade risken för infektion med stigande temperatur, men risken ökade mer för vissa arter, framför allt Shigella och Salmonella typhi, där den relativa risken vid en engradig temperaturökning var 1,07 respektive 1,15. För de undersökta virusinfektionerna minskade risken något med stigande temperatur.

Temperatur ensam kan bidra till att vissa bakteriearter blir mer livskraftiga. Enteriska infektioner ökar dock framför allt indirekt av en omgivande temperaturhöjning, bland annat genom att mer patogener finns i djurvärdar, vatten och mat. En värmehöjning påverkar också vattenanvändning: blir det vattenbrist prioriteras att dricka framför att tvätta händerna. 

Att vanliga bakteriella infektioner blir vanligare förekommande med varmare temperaturer är välkänt. Forskarna bakom studien ville jämföra olika patogener för att bidra till planering av riktade insatser med vacciner och andra förebyggande åtgärder. Om Shigella gynnas mer än andra bakterier av stigande temperatur kan det vara klokt att prioritera forskning kring Shigella-vaccin. Med de temperaturhöjningar som vi kan vänta från klimatförändringarna behöver världssamfundet arbeta strategiskt för att motverka ökade infektionsrisker.