Egenreferat. Beroende av opioider och opioidrelaterade dödsfall har ökat i många länder i Europa. I USA har den pågående opioidepidemin bidragit till att sänka den förväntade medellivslängden under ett antal år. Epidemin inleddes med en generös förskrivning av långtidsverkande oxikodon. Syftet med den aktuella studien [1] var att undersöka hur de oxikodonrelaterade dödsfallen utvecklats i Sverige. 

Studien bygger på uppgifter från de rättsmedicinska databaserna om dödsfall med förekomst av opioider som erhållit en förgiftningsdiagnos i Dödsorsaksregistret.

Under perioden 2006 till 2018 identifierades 756 dödsfall med oxikodon. När fall med samtidig förekomst av andra starka opioider exkluderades återstod 575 dödsfall som bedömdes som oxikodonrelaterade. Dessa dödsfall ökade från 0,1 till 1,12 per 100 000 under perioden, medan antalet personer med förskrivning av oxikodon ökade från 3,17 till 30,33 per 1 000 under samma period. Totalt utgjorde oxikodon 10 procent av alla opioiddödsfall, men andelen ökade från 3 procent 2006 till 17 procent 2018 (Figur 1). Vid en europeisk jämförelse [2] ligger Sverige högt när det gäller oxikodonrelaterade dödsfall, och den svenska andelen dödsfall är ungefär en tredjedel av den som redovisas i USA.

De oxikodonrelaterade dödsfallen skilde sig från övriga opioidrelaterade dödsfall i Sverige då de ofta inträffade i äldre åldersgrupper med en hög andel kvinnor. Över hälften (51 procent) hade recept på oxikodon det senaste året. Majoriteten hade även recept på bensodiazepiner och antidepressiva, och 45 procent hade alkohol i kroppen vid dödsfallet. Endast 15 procent hade vårdats för beroende.

En slutsats är att det kan behövas andra metoder för att förebygga de oxikodonrelaterade dödsfallen jämfört med dödsfall med andra opioider. Det starka sambandet mellan förskrivningar och dödsfall samt den höga andelen med egna recept indikerar att man bör se över förskrivningen exempelvis vid kroniska smärttillstånd. Den höga förekomsten av bensodiazepiner och alkohol behöver också uppmärksammas. Oxikodon är mycket beroendeskapande, och i USA bidrog förskrivningen till ett opioidberoende och senare en stark ökning av dödsfall med heroin och fentanyl.