Avhandling. Gikt är den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen. I den kliniska bilden ingår plötsligt påkommen svullnad och smärta från en eller flera leder, vilket beror på inflammatorisk reaktion riktad mot urinsyra som utfallit i kristallform i ledvätskan. Utfällning kan inträffa när koncentrationen av urinsyra i blodet överstiger mättnadspunkten. Gikt är också associerad med hög grad av samsjuklighet, ökad risk för hjärt–kärlsjukdom och ökad mortalitet. 

Förekomst, behandling och samsjuklighet av gikt i Västra Götaland (VGR) har inte studerats tidigare, och huruvida det finns orsakssamband mellan gikt och hjärt–kärlsjukdomar, såsom hjärtinfarkt, är inte klarlagt. Genom att använda registerdata och data inhämtade från pilotstudien till SCAPIS (Swedish Cardiopulmonary bio­image study) har denna avhandling bidragit med sådan kunskap. 

Prevalensen av gikt i VGR 2012 var 1,8 procent och incidensen var 190 fall per 100 000 personår. Incidensen har ökat ca 50 procent under perioden 2005–2012. Patienter med gikt var otillräckligt behandlade, och endast 42 procent av dem hade fått förebyggande behandling (uratsänkande) under 2012. Gikt var starkt associerad med samsjuklighet för många sjukdomar. Redan vid första giktdiagnos sågs en klart ökad förekomst av psoriasis, organtransplantation, användning av diuretika, diabetes, hypertoni, förmaksflimmer, hjärtsvikt, tromboembolism, stroke och KOL. Högre uratnivåer (>308 µmol/l) var associerade med förekomst av åderförkalkning i kranskärlen hos män, men inte hos kvinnor. Patienter med nydia­gnostiserad gikt hade signifikant högre risk för hjärtinfarkt jämfört med befolkningskontroller. Efter justeringar för ålder och samsjuklighet var risken mindre, men fortfarande signifikant.

Sammanfattningsvis har gikt hög förekomst i VGR, men är otillräckligt behandlad. Förekomsten av samsjuklighet är hög bland giktpatienterna, framför allt hos kvinnor. Patienter med gikt har högre risk för hjärtinfarkt jämfört med befolkningskontroller, vilket huvudsakligen beror på samsjuklighet men också på gikt i sig, fast i mindre utsträckning. Våra resultat poängterar vikten av förbättrat omhändertagande och behandling av giktsjukdomen och dess samsjuklighet i den svenska sjukvården för att uppnå bättre livskvalitet för dessa patienter (Figur 1).