Egenreferat. Fysisk aktivitet främjar hälsan hos såväl vuxna som barn. En stor andel av skoleleverna i Sverige uppfyller inte rekommendationerna för fysisk aktivitet. Få svenska vetenskapliga studier har undersökt både effektivitet och genomförbarhet när det gäller skolbaserade insatser för att öka fysisk aktivitet. 

Vi har utvärderat en metod vi kallar Fysisk aktivitet och lektion i kombination (FALK). Den kvantitativa utvärderingen [1] bygger på stegräknardata. Två skolor deltog: en skola utgjorde kontrollgrupp (K-grupp), den andra interventionsgrupp (I-grupp). Totalt 164 elever i åldern 7–9 år bar stegräknare en vecka i sträck vid fyra tillfällen under två terminer (HT-20 och VT-21). Utöver samma fysiska aktivitet som K-gruppen så hade I-gruppen under dessa två terminer tre FALK-pass à 30 minuter varje vecka. Antalet steg per dag (SPD) och andelen elever med <10 000 SPD jämfördes. I den kvalitativa utvärderingen [2] intervjuades deltagande elever, deras vårdnadshavare samt involverade pedagoger om hur de upplevt möjliggörande och hindrande faktorer vid implementering av FALK.

FALK-passen genomfördes utifrån läroplan för respektive årskurs samt elevernas kunskaps- och mognadsnivå. Det viktiga är arbetssättet, det vill säga att integrera fysisk aktivitet i ordinarie lektioner. 

Kvantitativ datainsamling gjordes med stegräknare (Yamax LS2000/SW200) som bars av eleverna all vaken tid vecka 37, 46, 6 och 18. 

Strax efter interventionens slut genomfördes intervjuer med 17 elever, 9 vårdnadshavare och 9 pedagoger. Intervjufrågorna fokuserade på vad som fungerat bra, vad som fungerat mindre bra och vad som kan förbättras. 

Stegräknardata visade att I-gruppen fick fler SPD och mindre andel elever med <10 000 SPD jämfört med K-gruppen. 

Intervjuerna visade att FALK upplevdes som positivt, tydligt, flexibelt och förhållandevis enkelt att implementera. Som möjliggörande faktorer beskrevs att FALK uppmuntrade till ökad rörelse, rörelseglädje och lärande. Som hindrande faktorer beskrevs pedagogers arbetssituation, tidsåtgången och vissa praktiska utmaningar med att kombinera fysisk aktivitet med läraktiviteter. Förbättringsförslagen rörde mer samsyn kring arbetssättet bland pedagoger och samordning av arbetsmaterial. 

Slutsatsen är att elever som regelbundet genomför FALK-pass är mera fysiskt aktiva, samt att andelen elever med otillräcklig fysisk aktivitet är mindre, jämfört med elever som inte har FALK-pass. FALK bedöms vara ett användbart och praktiskt genomförbart arbetssätt, givetvis anpassat till elevernas ålder, för att integrera fysisk aktivitet i den teoretiska undervisningen.