Egenreferat. Hjärtstopp som sker på akutmottagningen utgör 10–20 procent av alla hjärtstopp på sjukhus. Trots detta saknas nästan helt studier på området. 

Vi avsåg därför att beskriva karakteristik och utfall i dels en nationell kohort baserad på vuxna patienter i Svenska hjärt–lungräddningsregistret, dels en subgrupp med mer detaljer kring akutbesöket bestående av samtliga patienter som drabbats av hjärtstopp på någon av Karolinska universitetssjukhusets akutmottagningar [1].

Totalt inkluderade vi 2 604 patienter som fått hjärtstopp på någon akutmottagning i Sverige 2007–2018 (10 procent av alla hospitala hjärtstopp i Hjärt–lungräddningsregistret). Totalt överlevde 902 (35 procent) till utskrivning från sjukhus, och 672 (75 procent) hade vad som ofta i hjärtstoppsforskning klassas som god neurologisk funktion. I registret ökade antalet hjärtstopp över tid, men samma trend sågs inte när vi studerade incidens per akutbesök. Den nationella incidensen av hjärtstopp på akutmottagning 2016–2018 var 1,6 (variationsvidd 1,60–1,70) per 10 000 akutbesök i Socialstyrelsens öppna datakällor. Över 90 procent av hjärtstoppen var bevittnade, och 26 procent hade en defibrillerbar första rytm. Tre bakomliggande orsaker till hjärtstoppen fångade hälften av hjärtstoppen: myokardischemi (30 procent, n = 789), primär arytmi (12 procent, n = 327) och respiratorisk svikt (10 procent, n = 265). I subgruppen som fick sitt hjärtstopp på någon av Karolinska universitetssjukhusets akutmottagningar såg vi en lägre incidens än nationell nivå (0,9 per 10 000 besök). Vi såg även att patienterna ofta hade högsta prioritet och sviktande vitalparametrar på akutmottagningen samt att hälften av patienterna fick sitt hjärtstopp inom en timme från ankomst till akutmottagningen, medan 12 procent skedde efter 4 timmars vistelsetid. 

Vi konkluderar att hjärtstopp som sker på akutmottagningen utgör en signifikant andel av de hospitala hjärtstoppen, men sett ur akutmottagningens perspektiv är det ett ovanligare fenomen. Hjärtstoppet sker ofta tidigt under besöket, och överlevnaden är jämförbar med överlevnaden vid andra hospitala hjärtstopp. 

En redaktionell kommentar [2] kopplad till vår artikel konstaterar att vår artikel utgör en av de första i världen som beskriver hjärtstopp på akutmottagningen samt att det i dag, trots att dessa hjärtstopp delar karakteristik med både prehospitala och hospitala hjärtstopp, saknas modeller för att predicera och därmed förebygga dem.