Egenreferat. All hälso- och sjukvårdspersonal erbjöds vaccination mot sars-cov-2 under våren 2021. Statens medicinsk-etiska råd har bedömt att hälso- och sjukvårdspersonal har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19 [1].

Samtliga 3,8 miljoner invånare 35–64 år i Sverige identifierades. Information om vaccination har samkörts med uppgifter om yrke och födelseland. Hälso- och sjukvårdspersonal har kategoriserats som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt vårdbiträden, skötare och personliga assistenter. Födelseland har kategoriserats som född i riket av svenskfödda föräldrar, född i riket av minst en utlandsfödd förälder, född inom EU samt född utanför EU. Andelen som erhållit två doser sars-cov-2-vaccin per den 31 oktober 2021 har studerats [2]. 

För både män och kvinnor sjunker vaccinationsgraden från läkare med den högsta vaccinationsgraden ned till sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, skötare och personliga assistenter med lägst vaccinationsgrad. Hälso- och sjukvårdspersonal född i Sverige av svenskfödda föräldrar har en högre vaccinationsgrad än hälso- och sjukvårdspersonal född utanför riket. Tabell 1 visar vaccinationsgraden för läkare.

En tänkbar delförklaring till den lägre vaccinationsgraden bland utlandsfödda skulle kunna vara att man, trots att man är registrerad som boende i riket, i själva verket bor utomlands, eller att man under pandemin valt att åka till sitt hemland och blivit vaccinerad där. Dessa vaccinationer skulle i så fall inte fångas i det svenska vaccinationsregistret. För åtgärder mot smittspridning är skillnaderna i vaccinationsgrad utifrån födelseland oroande, oavsett om de beror på social ojämlikhet eller på andra sociala och kulturella omständigheter.

Rickard Ljung är professor på Läkemedelsverket; de slutsatser som framförs i artikeln är författarens egna och representerar inte nödvändigtvis myndighetens syn.