Egenreferat. Kardiovaskulära komplikationer till covid-19 har uppmärksammats tidigt under pandemin. Tidigare visade vi att covid-19 ökar risken för hjärtinfarkt och stroke [1]. Det är känt att covid-19 ökar risken för venös tromboembolism, men det är oklart hur mycket och hur länge risken är ökad och huruvida blödningsrisken är ökad. 

I den aktuella studien [2] undersöktes om covid-19 är en riskfaktor för djup ventrombos, lungemboli och blödning med hjälp av data från nationella register. Studien är baserad på samtliga covid-19-fall i Sverige från 1 februari 2020 till 25 maj 2021 och omfattar 1 057 174 individer samt en kontrollgrupp av 4 076 342 personer. Två statistiska metoder användes: en så kallad självkontrollerad fallserie (self-controlled case series) och en matchad kohortstudie.

Risken för djup ventrombos var ökad upp till 3 månader efter covid-19 och ca 5 gånger ökad den första månaden, risken för lungemboli var ökad upp till 6 månader efter covid-19 och ca 33 gånger ökad den första månaden, och risken för blödning var ökad upp till 2 månader efter covid-19 och ca 2 gånger ökad den första månaden. Därutöver var risken större vid mer allvarlig covid-19 och större under första pandemivågen jämfört med den andra och tredje. Resultaten var justerade för effekt av viktiga förväxlingsfaktorer, såsom samsjuklighet, cancerdiagnos, nylig kirurgi samt långtidsbehandling med antikoagulantia.

Sammanfattningsvis visar denna studie att covid-19 är en oberoende riskfaktor för venös tromboembolism och blödning. Studien är en av de största hittills publicerade studier som undersöker risken för kardiovaskulära komplikationer efter covid-19 och omfattar hela svenska befolkningen. Resultaten indikerar att koagulationsrubbningar är vanliga manifesta­tioner till covid-19 och antyder vikten av vaccination mot covid-19.