Egenreferat. Ischemisk stroke orsakad av ateroskleros i karotiskärlen är associerad med senare demensutveckling. Asymptomatic carotid surgery trial (ACST-1) randomiserade 1993–2003 3 120 patienter med icke symtomgivande tät karotisstenos till att antingen genomgå karotisendartärektomi (CEA) eller enbart få bästa medicins­ka behandling. Kirurgi visade sig minska risken för strokeinsjuknande med 6–7 procent efter både 5 och 10 år [1], medan eventuella effekter på demensutveckling hittills varit okända. 

Vi har nu följt upp ACST-1-patienter från Sverige och Storbritannien (n = 1 601), varav 796 randomiserats till CEA och 805 till fördröjd operation endast vid symtom under i median 19,4 (kvartilavstånd 16,9–21,7) år i nationella databaser och register avseende eventuell effekt av CEA på kumulativ incidens av demens [2]. I en intention to treat-analys stratifierades för hemland och justerades för kön, ålder och tidigare hjärninfarkt, varefter hazardkvot (HR) beräknades avseende demensutveckling i grupperna.

Demens diagnostiserades hos 107 patienter i CEA-gruppen och hos 115 i kontrollgruppen; 1 290 patienter dog, var­av 1 091 (538 versus 536) utan att ha fått demensdia­gnos. Demensincidensen steg med ålder vid randomiseringstillfället och var högre hos kvinnor (män: 8,3 procent <70 år och 15,1 procent ≥70 år; kvinnor: 15,1 procent <70 år och 22,4 procent ≥70 år) och hos patienter med tidigare cerebral infarkt (20,2 procent versus 13,6 procent). Risken var dock lika stor i de randomiserade grupperna: 6,7 procent versus 6,6 procent efter 10 år och 14,3 procent versus 15,5 procent efter 20 år, motsvarande HR 0,98 (95 procents konfidensintervall 0,75–1,28, P = 0,89) utan heterogenitet (P > 0,05) avseende ålder, stenosgrad, blodtryck, diabetes, hemland (Sverige eller Storbritannien) eller medi­cinsk behandling. 

Sammanfattningsvis påverkade inte kirurgi vid asymtomatisk karotisstenos risken för demensutveckling under 19,4 års uppföljning. Konfidensintervallen utesluter inte en proportionell minskning eller ökning av demensrisken med cirka 25 procent, men eftersom ingen trend observerades är det osannolikt att en ännu större studie skulle påvisa skillnad.