Avhandling. Peniscancer och dess förstadium, penil intraepitelial neoplasi, har en incidens på 2,1/100 000 män och år i Sverige. Data gällande riskfaktorer, incidens och behandling av penil intraepitelial neo­plasi är bristfälliga.

Avhandlingens syfte var att undersöka incidens över tid, riskfaktorer och behandling av penil intraepitelial neoplasi, att analysera prevalensen av HPV och hudsjukdom i cirkumciderad förhud, att utreda HPV-prevalens hos patienter med peniscancer jämfört med åldersmatchade penila kontroller och i HPV16-positiva tumörer analysera den virala aktiviteten i tumören jämfört med 10 mm ifrån tumören.

Riskfaktorer studerades i en fall–kontrollstudie av 580 fall med penil intraepitelial neoplasi och 3 436 matchade kontroller. Ökade oddskvoter förelåg för lichen sclerosus, lichen planus, kondylom, balanopostit, behandling med immunsänkande medicin, tidigare genomgången peniskirurgi samt att vara organtransplanterad.

Incidensen studerades över en 20-årsperiod med data ur det svenska kvalitetsregistret för peniscancer och visade en ökad standardiserad incidens på 2,4 2019 jämfört med år 2000 (Figur 1). En jämförelse mellan given behandling de senaste fem åren jämfört med de första fem åren visade att kirurgi är vanligare än laserbehandling och att topikalt imikvimod och topikalt 5-fluorouracil är vanligare än lokaldestruerande metoder.

Analys av symtomatisk förhud (n = 351) visade att HPV förekom hos 17,1 procent och högrisk-HPV hos 9,1 procent. Histologiskt sågs lichenoida dermatoser hos 73,5 procent och penil intraepitelial neoplasi hos 2 procent; den senare utan klinisk misstanke, vilket visar på vikten av histopatologisk bedömning.

I färsk peniscancervävnad återfanns högrisk-HPV hos 34,3 procent (48/135) jämfört med hos 4,8 procent (5/105) av kontrollerna. Viral aktivitet (HPV16-mRNA) hos HPV16-positiva fall var vanligare i peniscancertumören (86,5 procent) jämfört med 10 mm utanför tumören (21,7 procent).

Data över en 20-årsperiod visade på en ökande incidens av penil intraepitelial neoplasi och att behandlingsstrategierna har förändrats till förmån för kirurgi och topikal krämbehandling. Högrisk-HPV var mycket vanligare hos peniscancerpatienter jämfört med åldersmatchade kontroller. Aktivt HPV16 i peniscancertumören pekar på HPV som en av orsakerna till cancerutveckling. För att förebygga penil intraepitelial neoplasi, bör man uppmana till HPV-vaccination och behandla inflammatoriska hudsjukdomar samt vid kvarstående symtom på penis misstänka och utreda penil intraepitelial neoplasi.