Egenreferat. Tarmcancer skördar årligen många liv. Screening för tarmcancer kan reducera såväl insjuknande som mortalitet i denna sjukdom. Vid val av screeningmetod är högt deltagande, metodens effektivitet, val av målgrupp (läs: ålder) och resursanvändning väsentligt för att nå målet: minskad mortalitet i tarmcancer.

SCREESCO (Screening of Swedish colons) är en kontrollerad randomiserad klinisk studie som avslutats vad gäller inklusion och intervention. Dess design är unik genom att jämföra engångskoloskopi eller högkänsligt avföringsprov (FIT, faecal immunochemical test) med två års intervall hos svenska 60-åringar mot kontroller utan intervention. Under åren 2014–2020 bidrog 33 sjukhus i 18 av Sveriges regioner med att utföra sammanlagt 16 555 koloskopier i endera interventionsarmen.

Totalt 278 280 individer inkluderades i studien. I koloskopiarmen deltog 35 procent av de 30 400 inbjudna, och motsvarande siffra i FIT-armen var 56 procent av 60 137. Kontrollgruppen omfattade 186 840 individer. Bland de 6 471 som hade positivt FIT deltog 91 procent i en uppföljande koloskopi. Vid analys på intention-to-screen-nivå hade 49 (0,16 procent) i koloskopigruppen en tarmcancer, och i FIT-gruppen var siffran 121 (0,20 procent) med relativ risk (RR) 0,78 (95 procents konfidensintervall [95KI] 0,56–1,09). Resultatet för avancerade adenom var 637 (2,0 procent) mot 968 (1,6 procent), RR 1,27 (95KI 1,15–1,41). Koloskopi fångade fler avancerade högersidiga adenom jämfört med FIT-test. Bland alla koloskopier som gjordes, endera i koloskopiarmen eller i FIT-armen, noterades 2 perforationer och 15 blödningar som krävde sjukhusvård, en låg siffra. Andel med kompletta koloskopier var >95 procent, och fynd av adenom var i median 20 procent i koloskopigruppen och 34 procent i FIT-gruppen, vilket visade på en nöjaktig standard. 

Vid en första rapport kan vi dra slutsatsen att screening med både koloskopi och FIT kan utföras på ett säkert sätt i landets regioner och att deltagandet i studien är tillräckligt för att om 10 år analysera det huvudsakliga målet – minskad mortalitet i tarmcancer – men också värdera en modell som väsentligt skiljer sig från den gängse.