Egenreferat. Tidig diagnostik och insatser kan bidra till att minska funktionsbegränsningar av ADHD (attention deficit/hyperactivity disorder). Barn som överlever en stroke har högre risk för motoriska funktionsnedsättningar och epilepsi, men deras risk för ADHD har inte studerats tidigare på nationell nivå.

Vårt mål var att uppskatta risken för ADHD hos barn som haft ischemisk stroke med särskild hänsyn till ärftlighet för ADHD, prematuritet, tillväxthämning (SGA, small for gestational age), motoriska funktionsnedsättningar och epilepsi. Studien baseras på länkade data från nationella register.

Vi inkluderade 1 320 barn varav 343 med perinatal stroke (stroke till och med 28 dagar postnatalt) och 977 med stroke i barndomen samt 13 141 kontroller. Cox-regression användes för att kalkylera justerade hazardkvoter (aHR) med 95 procents konfidensintervall (95KI). Vi justerade för föräldrarnas ålder och ADHD hos släktingar samt gjorde sensitivitetsanalyser där barn födda SGA och/eller prematurt exkluderades.

Totalt 75 barn (45 pojkar) av 1 320 barn med stroke diagnostiserades med ADHD, i jämförelse med 376 barn (252 pojkar) av 13 141 kontroller. Ökad risk fanns både efter perinatal stroke (<29 dagars ålder) (aHR 2,75; 95KI 1,65–4,60) och efter stroke i barndomen (aHR 1,82; 95KI 1,34–2,48), oberoende av prematuritet och/eller SGA.

Risken för ADHD var ökad för barn med perinatal stroke och motoriska funktionshinder och/eller epilepsi (aHR 6,17; 95KI 2,80–13,62) men inte för barn med perinatal stroke utan dessa komorbiditeter (aHR 1,65; 95KI 0,80–3,42). Däremot var risken för ADHD hos barn med stroke under barndomen ökad oavsett om barnet hade motoriska funktionshinder och/eller epilepsi (aHR 1,80; 95KI 1,12–2,89) eller inte (aHR 1,92; 95KI 1,28–2,90).

Studiens styrka är att den är den hittills största studien av risk för ADHD efter pediatrisk stroke och att den tar hänsyn till ärftlighet för ADHD, SGA och prematuritet.

Vår tolkning är att det finns en ökad risk för ADHD efter pediatrisk ischemisk stroke och att barnläkare som följer upp dessa barn bör ha en ökad medvetenhet om ADHD.