Egenreferat. Vi har nog alla lite till mans någon gång ställt oss frågan hur många sjukdomar det egentligen finns. En siffra som ofta anges i litteraturen är 10 000, men vi har inte kunnat finna någon konklusiv analys. Därför tog vi oss för att själva försöka beräkna antalet.

I studien tar vi upp både arv och miljö. Miljön är komplex, eftersom det finns flera variabler att ta hänsyn till. Här ingår olika infektiösa agens, men även toxiner, allergener och därtill faktorer som temperatur, luftfuktighet och altitud. Dessutom kan man drabbas av diverse olycksfall med åtföljande skador.

Vi fann att den till antalet största gruppen omfattar åkommor som är så extremt ovanliga att vi behövt införa ett nytt begrepp. Sällsynt sjukdom (»rare disease«) drabbar <1/2 000 individer, medan frekvensen vid »ultra-rare« är <1/50 000. Vårt nya begrepp »hyper-rare« innebär att färre än 1 på 100 miljoner drabbas.

Hur kom vi då fram till hur många sjukdomar det finns? Låt oss ta ett par exempel. Det finns upp emot 1012 olika arter av mikroorganismer på jorden. Även om bara en bråkdel skulle kunna orsaka infektioner hos människa blir antalet möjliga sjukdomar extremt stort. Men det är ändå främst bland de genetiska sjukdomarna som man kan finna de som är »hyper-rare«. Ett exempel på en sådan sjukdom är autosomalt dominant skelettdysplasi orsakad av mutationer i genen för ett mikro-RNA, MIR140.

Risken för uppkomst av en »hyper-rare« sjukdom växer när en individ samtidigt ärver fler än ett sjukdomsanlag. För att vi ska kalla det för en ny sjukdom har vi infört begreppet »phenotype conversion«, det vill säga att sjukdomsanlagen påverkar varandra så att något nytt uppstår. Då närbesläktade individer blir föräldrar ökar risken dramatiskt för »hyper-rare« sjukdom. En insikt i detta sammanhang, som vi också valt att poängtera, är att de barn som drabbas av sjukdom i en sådan familj kanske inte alls har samma åkomma. Den stora mängden bi-alleliska varianter medför att det i stället kan röra sig om olika sjukdomar.

Sammantaget innebär resultatet av vår studie att det, när man tar med olika miljöfaktorer samt medfödda och förvärvade genetiska och epigenetiska varianter, visar sig att det finns ofantligt många fler möjliga sjukdomar än det finns människor på vår planet. En gigantisk utmaning för precisionsmedicinen blir att beskriva och behandla sjukdomar där man kanske endast finner en enda patient.