Egenreferat. Det är ovanligt att barn blir svårt sjuka i akut covid-19, men infektion med sars-cov-2 kan trigga det nya postinfektiösa tillståndet MIS-C (multisystem inflammatory syndrome in children). MIS-C är ett ovanligt men allvarligt tillstånd, och det har hittills saknats kunskap om eventuella riskgrupper bland barn som löper ökad risk att utveckla sjukdomen.

Med detta i åtanke genomförde vi en stor populationsbaserad svensk registerstudie som inkluderade drygt 2,1 miljoner barn och ungdomar <19 år födda i Sverige [1]. Som potentiella riskfaktorer studerade vi kön, ålder, föräldrars födelseland och utbildningsnivå, astma, autoimmun sjukdom, kromosomala avvikelser, kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, fetma samt svår kronisk sjukdom. Vi inhämtade data från flertalet nationella hälso- och populationsregister och definierade utfallet MIS-C utifrån diagnos registrerad i Barnreumaregistret för perioden 1 mars 2020–8 december 2021. Obligatorisk inrapportering av fall av MIS-C infördes vid pandemins början, och nya MIS-C-fall diskuterades kontinuerligt av barnreumatologer i det nationella MIS-C-konsortiet. Vi rapporterar hazardkvoter (HR) och 95 procents konfidensintervall (95KI) beräknade med Cox-regressionsanalys samt incidenstal per 100 000 personår beräknade utifrån Poisson-fördelning.

Studien visar att 253 barn utvecklade MIS-C under studieperioden, motsvarande ett incidenstal på 6,8 (95KI 6,0–7,6) per 100 000 personår. Manligt kön (HR 1,65; 95KI 1,28–2,14), ålder 5–11 år (justerad HR 1,44; 95KI 1,06–1,95 med barn 0–4 år som referens), utlandsfödda föräldrar (HR 2,53; 95KI 1,93–3,34), astma (justerad HR 1,49; 95KI 1,00–2,20), fetma (justerad HR 2,15; 95KI 1,09–4,25) och svår kronisk sjukdom (justerad HR 3,10; 95KI 1,80–5,33) identifierades som riskfaktorer för MIS-C. Barn 16–18 år hade en minskad risk för MIS-C (justerad HR 0,45; 95KI 0,24–0,85).

Kunskapen om dessa riskgrupper kan underlätta identifiering av barn med MIS-C samt vägleda riktade folkhälsointerventioner. Dock var den absoluta risken för MIS-C mycket låg, även i de riskgrupper som identifierades. Studien är ett bra exempel på att länkning mellan väl validerade diagnoser i kvalitetsregister och nationella hälsoregister kan ge ny viktig kunskap.