Egenreferat. Omkring 2,5 miljoner personer drabbas av traumatisk hjärnskada (TBI) i Europa varje år. Omkring hälften läggs in på sjukhus, och 75 000 dör på grund av skadan. Det drabbar främst unga vuxna och äldre. Trafikolyckor och fallolyckor är de främsta orsakerna till skadorna.

2013 inleddes en av de största kliniska studierna av TBI med syfte att främja sjukvården för patienterna (CENTER-TBI-projektet; https://www.center-tbi.eu/). När projektet avslutades i december 2021 hade omkring 4 500 patienter rekryterats till studien från 68 kliniska centrum i 20 europeiska länder. Projektet utvärderade bland annat epidemiologin för TBI, vårdvägar och patientresultat. Dessutom togs blodprov prospektivt från patienterna (inklusive akuta prov, 24 timmar från skada) och diagnostiska och prognostiska blodbaserade biomarkörer utvärderades.

Med data från 1 274 patienter genomfördes en omfattande analys av små molekyler i serum, inklusive polära metaboliter (metabolomik) och lipider (lipidomik). Studien, som publicerades i Nature Communications [1], omfattade också 229 referenspatienter med varierande skador och sjukdomar, men inte TBI. Resultaten visade att serummetabolomen uppnådde en klassificeringsnoggrannhet på 0,98 för att skilja mellan akut TBI och referenspatienter.

De molekylära lipid- och polära metabolitgrupperna visade också specifika mönster relaterade till skadans svårighetsgrad och till datortomografifynd. Dessa resultat återspeglar troligen metabola förändringar och energikris efter akut TBI och en potentiell störning av blod–hjärnbarriären. Dessutom fann man att inkluderingen av en panel av polära metaboliter och lipider kunde förutsäga patientresultat (Figur 1) och förbättra de för närvarande använda kliniska modellerna för utvärdering av patientresultat.

De metabola förändringarna vid TBI återspeglar sannolikt olika patofysiologiska mekanismer och skyddssvar efter skadan. Pågående studier fokuserar på identifiering av associationer av cirkulerande metabolom med neuroavbildningsfynd såväl som med sekundära skador efter TBI. Medan studier hittills fokuserat på metabolomik i akuta prov (det vill säga tagna vid patientens ankomst till kliniken), kommer framtida undersökningar också att syfta till att studera hur TBI-associerade metaboliter förändras under patientens återhämtning. För närvarande planeras en studie vid Universitetssjukhuset Örebro som syftar till att utvärdera och inkludera metabolomik i klinisk handläggning av patienter med traumatisk hjärnskada.