Egenreferat. Hos patienter med mekanisk hjärtklaffprotes krävs antikoagulantiabehandling med warfarin med noggrann monitorering av PK(INR) för att motverka klafftrombos och tromboemboliska händelser. Tid inom terapeutiskt intervall är associerad med risk för blödning, tromboemboliska komplikationer och död. Låg socioekonomisk status har visats vara förenad med lägre andel tid inom terapeutiskt intervall. Huruvida patienter med låg socioekonomisk status som genomgår implantation av mekanisk hjärtklaffprotes har ökad risk för antikoagulationsrelaterade komplikationer är okänt.

Vi genomförde en nationell kohortstudie för att undersöka betydelsen av socio­ekonomisk status för risken att drabbas av blödning efter mekanisk aortaklaff­implantation. Alla 5 974 patienter mellan 18 och 70 års ålder som genomgått mekanisk aortaklaffimplantation i Sverige mellan 1997 och 2018 inkluderades i studien. Studiepopulationen erhölls från Swedeheart-registret, vilket sammanlänkades med andra nationella hälsodataregister, såsom Statistiska centralbyråns longitudinella integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA), för att erhålla uppgifter om disponibel familjeinkomst. Mått på socioekonomisk status utgjordes av kvartiler av disponibel familjeinkomst.

Den absoluta risken för sjukhusvård på grund av blödning efter 20 års uppföljningstid var 20 procent (95 procents konfidensintervall [95KI] 17–24 procent) i den lägsta inkomstkvartilen och 16 procent (95KI 13–20 procent) i den högsta inkomstkvartilen. Risk att drabbas av blödning minskade med ökad familjeinkomst och var signifikant lägre hos patienter i inkomstkvartil 3 (hazardkvot [HR] 0,77; 95KI 0,60–0,99) och inkomstkvartil 4 (HR 0,68; 95KI 0,50–0,92) jämfört med inkomstkvartil 1. Risk för dödlig intrakraniell blödning var fem gånger högre i den lägsta inkomstkvartilen jämfört med en ålders- och könsmatchad svensk population (standardiserad överlevnadskvot 5,0; 95KI 3,3–7,4). Patienter i den högsta inkomstkvartilen hade ingen ökad risk för dödlig intrakraniell blödning jämfört den matchade populationen (standardiserad överlevnadskvot 1,3; 95KI 0,5–3,5).

Sammanfattningsvis påvisar studien ett starkt samband mellan socioekonomisk status och risk för blödning och dödlig intrakraniell blödning hos patienter som genomgått mekanisk aortaklaffimplantation. Dessa fynd tyder på suboptimal antikoagulationsbehandling hos patienter med låg socioekonomisk status. Att implementera strategier för att förbättra antikoagulationsbehandling hos dessa patienter är av stor vikt. Studien visar också på betydelsen av klaffprotesval (mekanisk eller biologisk) hos patienter som bedöms ha ökad risk för antikoagulationsrelaterade blödningskomplikationer.