Obesitas är en global utmaning. Omkring 1 miljon vuxna svenskar lider av fetma (BMI >30). Obesitasrelaterad komorbiditet inkluderar diabetes, hypertoni, hjärt–kärlsjukdomar, leversjukdomar, depression och cancer. Försök att påverka livsstil och beteende har en mycket begränsad effekt, medan läkemedelsbehandling med GLP-1-receptoragonister verkar mer lovande. Bariatrisk kirurgi är mest effektiv, men färre än 2 procent av alla patienter med indikation genomgår bariatrisk kirurgi på grund av begränsad tillgänglighet och patientpreferenser. Därför finns det ett behov av nya minimalinvasiva meto­der att behandla patienter med fetma. En sådan metod är en­doskopisk sleeve­-gastroplastik (ESG), som beskrivits tidigare i Läkartidningen [1]. Data om ESG har varit begränsade till fallserier och retrospektiva analyser, men nu har den första större randomiserade studien publicerats i Lancet [2].

209 patienter (21–65 år) från 9 olika centrum i USA med BMI 30–40 randomiserades till en grupp (n = 85) med ESG och livsstilsintervention (lågkaloridiet, fysisk aktivitet) eller en grupp (n = 124) med bara livsstilsintervention (kontrollgrupp). Efter ett år hade patienterna i ESG-gruppen gått ned 49 procent, medan de i kontrollgruppen endast gått ned 3 procent av den ursprungliga överskottsvikten. Den totala kroppsvikten minskade med 14 procent i ESG-gruppen, men bara med 1 procent i kontrollgruppen. Intressant att notera är att 80 procent av patienterna i ESG-gruppen (45 procent i kontrollgruppen) förbättrades i en eller flera av sina obesitasrelaterade komorbiditeter. Fastenivåer av glukos och insulinkänslighet förbättrades i ESG-gruppen. Noterbart är att klinisk förbättring av diabetessjukdom observerades hos 93 procent i ESG-gruppen, jämfört med bara 15 procent i kontrollgruppen. Dessutom sågs förbättringar av hypertoni, lipidprofil och metabolt syndrom hos patienter i ESG-gruppen. Utöver detta observerades att livskvaliteten var högre och förekomst av depression lägre i ESG-gruppen jämfört med kontrollgruppen. Den viktreducerande effekten av ESG kvarstod upp till 2 års observation. Endast 3 patienter (2 procent) som genomgick ESG drabbades av någon form av signifikant komplikation, och dessa kunde åtgärdas framgångsrikt.

Dessa nya data konfirmerar att ESG är en säker metod som effektivt reducerar övervikt. Studien visar att ESG kan utgöra ett bra komplement till annan behandling av patienter med klass 1- och 2-fetma (BMI 30–40), särskilt om det föreligger obesitasrelaterad komorbiditet.