Egenreferat. Internationella studier visar att nyutexaminerade läkare upplever början av sin yrkesverksamma tid som påfrestande, både mentalt, fysiskt och emotionellt [1]. I Sverige har allmäntjänstgöringen (AT) funnits sedan 1969 med syftet att utgöra en brygga mellan läkarprogrammet och specialisttjänstgöringen (ST) och ge en introduktion till yrket genom utbildning och läkararbete under professionellt ansvar. Trots att AT varit del av läkares utbildning i mer än 50 år finns enligt vår kännedom ingen vetenskaplig forskning rörande frågeställningar kring AT. Sveriges yngre läkares förening (Sylf) genomför varje år en utvärdering av AT baserad på enkätsvar som skattar nöjdheten hos AT-läkare. Denna kvantitativa rankning är viktig, men ger ingen djupare insikt i frågor såsom hur och på vilket sätt AT tjänar sitt syfte som introduktionstjänstgöring. En kvalitativ studie möjliggör således en fördjupad förståelse av AT, vilket kan anses särskilt relevant då det svenska läkarutbildningssystemet just nu genomgår den största reformen på många år.

Denna kvalitativa studie [2] använde semistrukturerade djupintervjuer som datainsamlingsmetod. 12 AT-läkare från 3 sjukhus (2 regionsjukhus, 1 universitetssjukhus) i Västra Götalandsregionen intervjuades under sina sista 6 månader på AT. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i 4 övergripande teman, svarande mot frågeställningen: Hur erfar seniora AT-läkare allmäntjänstgöringen?

Resultaten visar att AT-läkarna erfar AT som en möjlighet att bli »varm i kläderna« och att landa i rollen som underläkare (»finding one’s feet«) genom successivt ökat ansvar för patientarbetet med stöd i den medicinska handläggningen (»a doctor with support«). Även om AT-läkarna uppskattade att få en inblick i arbetet på olika kliniker och en översikt av sjukvårdssystemet (»a healthcare sightseeing«), upplevdes det som utmanande att upprepat byta arbetsplats, vara ny på jobbet och ha begränsat inflytande över sin situation (»stuck at the zoo«).

I kontrast till internationella studier av underläkares erfarenheter av introduktionstjänstgöring visar vår studie att AT-läkares erfarenheter inte domineras av stress och utmattning. Med nära och tillgängligt stöd i det medicinska handläggandet kan en introduktionstjänst som AT i stället utgöra en god möjlighet att växa in i rollen som läkare. Dock saknas ofta stöd i AT-läkares individuella utveckling och lärande, och således finns outnyttjad potential i denna form av introduktionstjänstgöring.