Primär levercellscancer, även kallad hepatocellulär cancer (HCC), är en vanlig typ av cancer som har hög dödlighet. HCC är den femte vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste orsaken till cancerdöd i världen. Varje år upptäcks ca 500 nya fall av HCC i Sverige.

I en nyligen publicerad studie baserad på data från det svenska kvalitetsregistret för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar (Sweliv) och på data från Statistikmyndigheten SCB har vi undersökt sambanden mellan olika sociodemografiska faktorer och incidensen av HCC i Sverige mellan 2012 och 2018 [1]. Disponibel inkomst per hushåll justerad för familjesammansättning (nedanbenämnd hushållsinkomst) användes som indikator för socioekonomisk status på individnivå och delades in i tre kategorier – låg (nedre kvartil), medel (andra och tredje kvartil) och hög (övre kvartil) – utifrån distributionen av hushållsinkomst för alla hushåll i Sverige [2]. Kontextuell socioekonomisk status klassificerades med hjälp av demografiska statistikområden (DeSO) framtagna av SCB. Varje patient inkluderades i en specifik grupp utifrån DeSO vid HCC-diagnos, från områden med minst (Q1) till mest (Q5) socioekonomisk utsatthet [2].

Totalt inkluderades 3 473 patienter med nydiagnostiserad HCC. I den fulljusterade (ålder, kalenderår, kön, födelseland, hushållsinkomst och DeSO) modellen hade män 3,85 (95 procents konfidensintervall [95KI] 3,56–4,17) gånger högre incidens av HCC jämfört med kvinnor. Fallande hushållsinkomstnivå var starkt associerad till stigande incidens av HCC. Individer med medel- eller låg nivå hade 2,06 (95KI 1,85–2,30) respektive 4,71 (95KI 4,20–5,28) gånger högre incidens av HCC jämfört med dem med hög hushållsinkomst. HCC-incidensen bland individer med låg hushållsinkomst var 30 per 100 000 personår i åldersgruppen 60–79 år. Individer från Q5-områden hade 1,48 (95KI 1,31–1,66) gånger högre incidens av HCC jämfört med individer från Q1-områden. HCC-incidensen i Q5-områdena var 20 per 100 000 personår i åldersgruppen 60–79 år. Sammantaget hade individer med låg hushållsinkomst som bodde i de mest socioekonomiskt utsatta områdena cirka 7 gånger högre incidens av HCC jämfört individer med hög hushållsinkomst som bodde i de minst socioekonomiskt utsatta områdena (Figur 1).

Män med en låg hushållsinkomst och/eller män som bor i de mest socioekonomiskt utsatta områdena har den högsta HCC-incidensen i Sverige. Dessa befolkningsgrupper är särskilt intressanta för framtida studier av organiserad screening för tidig diagnostik av HCC, för att kunna utvärdera kostnadseffektiviteten av sådana riktade insatser.